Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00057 Règim fiscal eixida SOCIMI

Marcaran esta casella aquelles entitats que estigueren tributant pel règim fiscal especial de les SOCIMI i passen a tributar per un règim de l'impost sobre societats diferent, i que hagen obtingut rendes derivades de la transmissió d'immobles o de participacions en unes altres entitats posseïts a l'inici del període impositiu en què la societat passe a tributar pel règim fiscal diferent al de les SOCIMI, quan aquella transmissió siga realitzada en períodes en què és aplicable aquell règim diferent, i que segons el que disposa l'article 12.2 de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les societats anònimes cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari, hagen de gravar durant el període objecte de declaració, la part d'esta renda imputable als períodes impositius en els que va resultar d'aplicació el règim especial de les SOCIMI.