Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00062 Règim fiscal d'operacions d'aportació d'actius a societats per a la gestió d'actius (Llei 8/2012)

Marcaran esta casella les societats que realitzen operacions d'aportació d'actius a societats per a la gestió d'actius a què es referix el Capítol II de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, sobre sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer. Segons el que disposa l'article 8 de la Llei 8/2012, a estes operacions se'ls aplicarà el règim especial de les fusiones, escissions, aportacions d'actius, canvi de valors i canvi de domicili social regulat en el Capítol VII del Títol VII de la LIS.