Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu

Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2019, s'haurà d'incloure en els supòsits que s'assenyalen a continuació, informació sobre l'import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu en el quadre «Import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» de la pàgina 21 del model 200.Encara que esta dada ja se sol·licitava al formulari d'ajuda i en els dissenys de registre per a presentació directa, fins a l'exercici 2019 no es recull de forma visual en el model 200.

Emplenament del quadre «Import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» (pàgina 21 del model 200)

El contribuent deurà informar en este quadre sobre el import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu a efectes de determinar, si procedix, els límits a les correccions comptables de les dotacions a les que es referix l'article 11.12 de la LIS (casella [00211]), a la compensació de bases imposables negatives (casella [00547]), a la compensació de quotes per pèrdues de les cooperatives (casella [00561]), a les deduccions per doble imposició interna previstes a l'article 30 del RDLeg. 4/2004 i en la DT 23a del LIS (caselles [00570], [01344] i [01280]), a les deduccions per doble imposició internacional dels articles 31 i 32 del RDLeg.4/2004 i 31 i 32 del LIS (caselles [00572], [00571], [00573]) i/o a la deducció per transparència fiscal internacional de l'article 100.10 del LIS (casella [00575]).

A estos efectes, quan el contribuent procedisca a emplenar alguna de les següents caselles:[00211], [00547], [00561], [00570], [01344], [01280], [00572], [00571], [00573] i [00575] (excepte en els supòsits en què ja s'haguera emplenat el quadre prèviament o en ocasió de l'emplenament de les restants caselles en les quals es demana la informació d'eixa dada), s'obrirà una finestra de desglossament en la qual s'haurà d'indicar una de les situacions següents:

  1. Contribuent l'import net de la xifra de negocis (INCN) del qual siga inferior a 20 milions d'euros durant els dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu.

  2. Contribuent l'import net de la xifra de negocis (INCN) del qual siga almenys de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions d'euros durant els dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu.

  3. Contribuent l'import net de la xifra de negocis (INCN) del qual siga almenys de 60 milions d'euros durant els dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu.

L'opció marcada per l'usuari es traslladarà al quadre «Import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» de la pàgina 21 del model 200.

A tindre en compte:

L'opció indicada pel contribuent es tindrà en compte per al càlcul de l'import de la resta de les caselles que necessiten conéixer esta dada, per la qual cosa una vegada emplenat el quadre de la pàgina 21, quan s'accedisca a la resta de caselles que necessiten l'esmentat càlcul, no es tornarà a mostrar la finestra de desglossament.No obstant això, accedint al quadre de la pàgina 21, es podrà modificar l'opció triada.