Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Import net del volum de negoci dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu

Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2019, s'haurà d'incloure en els posats que s'assenyalen a continuació, informació sobre l'import net del volum de negoci dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu en el quadre «Import net del volum de negoci dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» de la pàgina 21 del model 200. Encara que esta dada ja se sol·licitava en el formulari d'ajuda i en els dissenys de registre per a presentació directa, fins l'exercici 2019 no es recull de forma visual en el model 200.

Emplenament del quadre «Import net del volum de negoci dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» (pàgina 21 del model 200)

El contribuent haurà d'informar en este quadre sobre l'import net del volum de negoci dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu a l'efecte de determinar, si és procedent, els límits a les correccions comptables de les dotacions a les que es referix l'article 11.12 de la LIS (casella [00211]), a la compensació de bases imposables negatives (casella [00547]), a la compensació de quotes per pèrdues de les cooperatives (casella [00561]), a les deduccions per doble imposició interna previstes en l'article 30 del RDLeg. 4/2004 i a la DT 23a de la LIS (caselles [00570], [01344] i [01280]), a les deduccions per doble imposició internacional dels articles 31 i 32 del RDLeg. 4/2004 i 31 i 32 de la LIS (caselles [00572], [00571], [00573]) i/o a la deducció per transparència fiscal internacional de l'article 100.10 de la LIS (casella [00575]).

A estos efectes, quan el contribuent procedisca a complimentar alguna de les següents caselles: [00211], [00547], [00561], [00570], [01344], [01280], [00572], [00571], [00573] i [00575] (excepte en els supòsits en què ja s'haguera complimentat el quadre prèviament o amb motiu de l'emplenament dels restants caselles en les que es demana la informació d'aquella dada), s'obrirà una finestra de desglosse en la que s'haurà d'indicar una de les situacions següents:

  1. Contribuent import net del qual del volum de negoci (INCN) siga inferior a 20 milions d'euros durant els dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu.

  2. Contribuent import net del qual del volum de negoci (INCN) siga com a mínim de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions d'euros durant els dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu.

  3. Contribuent import net del qual del volum de negoci (INCN) siga com a mínim de 60 milions d'euros durant els dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu.

L'opció marcada per l'usuari es traslladarà al quadre «Import net del volum de negoci dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» de la pàgina 21 del model 200.

A tindre en compte:

L'opció indicada pel contribuent es tindrà en compte per al càlcul de l'import de la resta de les caselles que precisen conéixer esta dada, pel que una vegada complimentat el quadre de la pàgina 21, quan s'accedisca a la resta de caselles que precisen este càlcul, no es tornarà a mostrar la finestra de desglosse. No obstant això, accedint al quadre de la pàgina 21, es podrà modificar l'opció triada.