Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Declaració dels representants legals de l'entitat

La declaració recollida en este apartat serà formulada per aquelles persones que ostenten la representació legal de l'entitat, segons el que disposa la legislació específica aplicable.

En este apartat s'haurà de complimentar la següent informació:

  • Dades identificatives de cada representant (nom, cognoms i NIF ).

  • En la casella «Data poder» es consignarà la data del poder notarial o de l'escriptura d'apoderament.

  • En la casella «Notaria/Altres» es consignarà la Notaria on es va efectuar l'apoderament. En el cas de societats civils que hagueren fet constar l'apoderament en document privat, es farà constar en esta casella la data del citat document.