Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Estats de comptes (caselles 00050 a 00055 i 00061)

Les caselles [00050], [00051], [00052], [00053], [00054] i [00055] recollides en l'apartat Estats de Comptes de la pàgina 1 del model 200, no hauran de ser marcades per les entitats que hagen marcat les caselles [00003] o [00004] (Institucions d'inversió col·lectiva), [00024] (entitats de crèdit), [00025] (entitats asseguradores), [00036] (societats de garantia recíproca o de reafianzamiento) o [00058] (mútua d'assegurances o mutualitat de previsió social).

Tampoc hauran de marcar les caselles [00053], [00054] i [00055] relatives al Compte de Pèrdues i Guanys, les entitats que hagen marcat la casella [00026] (entitat inactiva).

Tots els contribuents als que siga aplicable obligatòria el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, o que apliquen el Pla General de Comptabilitat de Xicotetes i Mitjanes Empreses aprovat pel Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre, hauran de marcar dos caselles: una casella entre les caselles [00050], [00051] i [00052], i una altra casella entre les caselles [00053], [00054] i [00055]. No obstant això, les entitats que marquen les caselles [00009] (entitat dominant de grup fiscal) o [00010] (entitat dependent de grup fiscal) de la pàgina 1 del model 200, no hauran de marcar les caselles [00052] i [00055].

Amb efectes per als exercicis que s'inicien a partir de l'1 de gener de 2021, el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre i el Pla General de Comptabilitat de Xicotetes i Mitjanes Empreses aprovat pel Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre, per tal d'adaptar el nostre marc normatiu comptable al de la Unió Europea, han sigut modificats pel Reial decret 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifiquen el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla General de Comptabilitat de Xicotetes i Mitjanes Empreses aprovat pel Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre; les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats aprovades pel Reial decret 1159/2010, de 17 de setembre; i les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius aprovades pel Reial decret 1491/2011, de 24 d'octubre.

Les caselles [00075], [00076] i [00077] relatives a l'Estat de canvis del patrimoni net, són d'emplenament voluntari quan es marque alguna de les caselles [00051] o [00052]. No obstant això, la casella [00075] serà d'emplenament obligatori quan es marque la casella [00050], i no podrà complimentar-se quan s'haja marcat alguna de les caselles [00051] o [00052].

D'altra banda, i tenint en compte la finalitat de la casella [00061] «Entitats que sense ser Institucions d'inversió col·lectiva utilitzen els estats de comptes aplicables a estes», les entitats que marquen esta casella, no hauran de marcar les caselles [00050] a [00055] ni les caselles [00075] a [00077], i viceversa.

NÚM. de casellaContribuents que han de complimentar-la
[00050] Marcaran esta casella els contribuents que hagen utilitzat el model normal de comptes per al Balanç.
[00051] Marcaran esta casella els contribuents que hagen utilitzat el model abreujat de comptes per al Balanç.
[00052] Marcaran esta casella els contribuents que hagen utilitzat el model PIMES de comptes per al Balanç.
[00075] Marcaran esta casella els contribuents que hagen utilitzat el model normal de l'Estat de canvis del patrimoni net.
[00076] Marcaran esta casella els contribuents que hagen utilitzat el model abreujat de l'Estat de canvis del patrimoni net. Esta casella és d'emplenament voluntari.
[00077] Marcaran esta casella els contribuents que hagen utilitzat el model PIMES de l'Estat de canvis del patrimoni net. Esta casella és d'emplenament voluntari.
[00053] Marcaran esta casella els contribuents que hagen utilitzat el model normal de comptes per a Pèrdues i guanys.
[00054] Marcaran esta casella els contribuents que hagen utilitzat el model abreujat de comptes per a Pèrdues i guanys.
[00055] Marcaran esta casella els contribuents que hagen utilitzat el model PIMES de comptes per a Pèrdues i guanys.
[00061] Marcaran esta casella aquelles entitats que, sense ser Institucions d'inversió col·lectiva, utilitzen el model de comptes establit en la Circular 3/2008, d'11 de setembre, de la Comissió del Mercat de Valors, sobre normes comptables, comptes anuals i estats d'informació reservada de les institucions d'inversió col·lectiva.
Les entitats que marquen esta casella hauran de complimentar les caselles 44 a 48 del model 200 relatives a les Institucions d'inversió col·lectiva, en lloc de les pàgines 3 a 11 d'este model.