Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Firma del Secretari del Consell d'Administració, declarant o representant

La certificació que s'exigix en este apartat haurà de ser firmada pel Secretari del Consell d'Administració o en el seu cas, per la persona que complisca les seues funcions a l'òrgan que substituïsca a l'esmentat Consell, havent a més de consignar el seu nom i cognoms i el seu Número d'Identificació Fiscal (NIF) en els espais reservats a l'efecte.

Amb esta certificació s'acredita que els signants de la declaració estan facultats per a actuar en nom i per compte de l'entitat declarant, i que els seus nomenaments no han caducat ni han sigut revocats en la data de la firma de la declaració.

En el cas que la declaració corresponga a un establiment permanent o a una entitat en règim d'atribució de rendes constituïda a l'estranger amb presència en territori espanyol, subjectes a l'Impost sobre la Renda de No Residents, el signant haurà de ser el declarant o representant, i s'haurà de consignar a més la data de la firma.