Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Grup mercantil (casella 00081)

Les entitats que hagen marcat la casella [00081] «Filial grup multinacional» del subapartat «Altres caràcters» de la pàgina 1 del model 200, hauran de complimentar de forma obligatòria en l'apartat «Grup mercantil» d'esta pàgina 1, la següent informació sobre la societat matriu última del grup multinacional al que pertany:

  • Número d'identificació Fiscal (NIF) o en cas que esta entitat no dispose de NIF a Espanya, haurà de consignar l'equivalent d'un altre país, indicant el país o jurisdicció al que correspon el NIF consignat.

  • Codi país: Es mostrarà la relació de països codificada amb dos caràcters alfabètics (excloent ÉS). És convenient complimentar este camp en primer lloc ja que, en funció del valor complimentat, es validarà o no el camp NIF.

  • Nom o raó social : Es complimentarà automàticament en cas que s'haja validat el NIF. En un altre cas, s'admetrà qualsevol valor numèric o alfabètic.

  • País o jurisdicció de residència fiscal: Es mostrarà la relació de països codificada amb dos caràcters alfabètics (sense excloure ÉS). Pot ser el mateix o diferent del codi país complimentat.