Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Grup mercantil (casella 00081)

Les entitats que hagen marcat la casella [00081] «Filial grup multinacional» del subapartat «Altres caràcters» de la pàgina 1 del model 200, hauran de complimentar de forma obligatòria en l'apartat «Grup mercantil» de l'esmentada pàgina 1, la següent informació sobre la societat matriu última del grup multinacional a què pertany:

  • Número d'Identificació Fiscal (NIF) o en el cas que l'esmentada entitat no dispose de NIF a Espanya, haurà de consignar l'equivalent d'un altre país, indicant el país o jurisdicció a què correspon el NIF consignat.

  • Codi país:Es mostrarà la relació de països codificada amb dos caràcters alfabètics (excloent ÉS).És convenient complimentar este camp en primer lloc ja que, en funció del valor complimentat, es validarà o no el camp NIF.

  • Nom o raó social:Es complimentarà automàticament en cas que s'haja validat el NIF.En un altre cas, s'admetrà qualsevol valor numèric o alfabètic.

  • País o jurisdicció de residència fiscal:Es mostrarà la relació de països codificada amb dos caràcters alfabètics (sense excloure ÉS).Pot ser el mateix o diferent del codi país emplenat.