Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Personal assalariat (caselles 00041 i 00042)

Casella 00041.Xifra mitjana del personal fix assalariat

Es consignarà en esta casella la xifra mitjana del personal fix assalariat a càrrec del declarant en el període impositiu objecte de declaració.Per a calcular esta xifra, es tindran en compte els següents criteris:

  • Si en el període impositiu no hi ha hagut moviments a la plantilla, s'haurà d'indicar la semisuma del personal fix assalariat al principi i al final del mateix.

  • Si hi ha hagut moviments, s'haurà de calcular la suma de la plantilla en cada un dels mesos de l'exercici i dividir pel número total de mesos que conté el mateix.

  • Si hi va haver regulació temporal d'ocupació o de jornada, s'haurà d'incloure com a personal fix el personal afectat per l'esmentada regulació, però només en la proporció que corresponga a la fracció del període impositiu o jornada del període impositiu efectivament treballada.

En els casos en què la xifra mitjana de personal fix assalariat no siga un nombre enter, s'expressarà amb dos decimals.

Casella 00042.Xifra mitjana del personal no fix assalariat

Es consignarà en esta casella la xifra mitjana del personal no fix assalariat a càrrec del declarant en el període impositiu objecte de declaració.Esta xifra es pot calcular sumant el total de setmanes que ha treballat els esmentats empleats i dividint el resultat entre el nombre total de setmanes que conformen el període impositiu, o mitjançant la següent operació:

(Núm. persones contractades amb caràcter no fix) × (Núm. mitjà de setmanes treballades ÷ Núm. total de setmanes de l'exercici)

En els casos en què la xifra mitjana de personal no fix assalariat no siga un nombre enter, s'expressarà amb dos decimals.