Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Personal assalariat (caselles 00041 i 00042)

Casella 00041. Xifra mitja del personal fix assalariat

Es consignarà en esta casella la xifra mitja del personal fix assalariat a càrrec del declarant durant el període impositiu objecte de declaració. Per a calcular esta xifra, es tindran en compte els següents criteris:

  • Si durant el període impositiu no ha hagut moviments en la plantilla, s'haurà d'indicar la semisuma del personal fix assalariat al principi i al final del mateix.

  • Si ha hagut moviments, s'haurà de calcular la suma de la plantilla a cada un dels mesos de l'exercici i dividir pel número total de mesos que conté el mateix.

  • Si va haver-hi regulació temporal de treball o de jornada, s'haurà d'incloure com personal fix el personal afectat per esta regulació, però només en la proporció que corresponga a la fracció del període impositiu o jornada del període impositiu efectivament treballada.

En els casos en què la xifra mitja de personal fix assalariat no siga un nombre enter, s'expressarà amb dos decimals.

Casella 00042. Xifra mitja del personal no fix assalariat

Es consignarà en esta casella la xifra mitja del personal no fix assalariat a càrrec del declarant durant el període impositiu objecte de declaració. Esta xifra es pot calcular sumant el total de setmanes que han treballat estos empleats i dividint el resultat entre el número total de setmanes que conformen el període impositiu, o mitjançant la següent operació:

(NÚM. persones contractades amb caràcter no fix) × (NÚM. mitjà de setmanes treballades ÷ NÚM. total de setmanes de l'exercici)

En els casos en què la xifra mitja de personal no fixe assalariat no siga un nombre enter, s'expressarà amb dos decimals.