Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Participacions de la declarant en altres entitats

En este subapartat s'ha de fer referència a tota la informació relativa a les participacions directes de l'entitat declarant en altres entitats, d'import a fi de període igual o superior al 5 per cent del capital o a l'1 per cent quan es tracte de valors que cotitzen en un mercat secundari organitzat.A estos efectes, l'entitat declarant haurà d'emplenar les següents dades en la forma que s'indica a continuació:

1.Dades de la participada

S'haurà de complimentar les dades relatives a la identificació de l'entitat participada:«NIF» (en el cas que l'esmentada entitat no dispose de NIF a Espanya, haurà de consignar l'equivalent del país de residència) i «Nom o raó social». Així mateix, s'haurà de complimentar les dades relatives a la residència de l'esmentada entitat:«Codi província/país» (consulte referent a això, l'apartat «Notes comunes als apartats A i B de la pàgina 2» d'este capítol).

2.Dades en els registres de la declarant

S'emplenarà de forma obligatòria la xifra corresponent al percentatge de participació (amb dos decimals), el valor nominal total de la participació, el valor en llibres de la participació i els ingressos per dividends (corresponents a la participació) rebuts a l'exercici que és objecte de declaració.

En relació amb els ingressos per dividends rebuts a l'exercici declarat, s'han d'incloure també les dades corresponents als dividends d'entitats que al final de l'exercici no complisquen el mínim de participació (5 per cent o 1 per cent si cotitzen), però que sí que el complien en el moment en què van percebre el dividend.

Finalment, a la columna «Total» (caselles [01501] a [01503]), es recollirà la suma dels imports recollits a les següents files:«Valor nominal total de la participació» (casella [01501]), «Valor en llibres de la participació» (casella [01502]) i «Ingressos per Dividends rebuts a l'exercici declarat» (casella [01503]).En el cas en què per l'extensió de les dades declarades (és a dir, es relacionen més de tres entitats participades), s'haja d'emplenar més d'una pàgina, estes caselles es mostraran només a l'última pàgina emplenada a l'efecte.

3.Correccions valoratives per deteriorament i canvis en el valor raonable

Este apartat s'haurà d'emplenar sempre que es tracte de participacions en les que s'haja tingut un percentatge superior al 5 per cent del capital, o a l'1 per cent si els valors cotitzen en un mercat secundari organitzat al llarg de l'exercici, i el valor nominal de les quals supere els 100.000 euros (incloent en l'esmentat còmput les participacions transmeses a l'exercici), consignant les següents dades:

 1. Correcció de valor inclosa en pèrdues i guanys del període.

  S'ha d'incloure amb el seu signe corresponent, l'import de la variació o correcció del valor de les participacions que en l'àmbit comptable, haja sigut d'aplicació en el Compte de Pèrdues i Guanys:

  • En cas de disminució de valor o de deteriorament de valor, amb signe negatiu (-).

  • En cas de reversió del deteriorament, amb signe positiu (+).

  • En cas d'augment de valor, amb signe positiu (+).

  En el supòsit d'alienació de la participació, l'import corresponent a l'aplicació dels deterioraments acumulats, amb signe (+), o l'import corresponent a l'aplicació de correccions positives acumulades, amb signe negatiu (-).

 2. Eliminació del deteriorament comptable inclòs a P i G (article 13.2 b) LIS).

  S'haurà d'incloure amb signe positiu (+) l'import de la correcció fiscal corresponent a l'eliminació, en els termes establits a l'article 13.2.b) del LIS, de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats que, en l'àmbit comptable, hagen sigut d'aplicació en el Compte de Pèrdues i Guanys.

 3. Eliminació del deteriorament de valors repr.de partic.en el capital o fons propis (art. 15 k) LIS).

  S'haurà d'incloure amb signe positiu (+) l'import de la correcció fiscal corresponent a l'eliminació, en els termes establits a l'article 15.k) del LIS, de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats que, en l'àmbit comptable, hagen sigut d'aplicació en el Compte de Pèrdues i Guanys.

 4. Ajuste per la disminució de valor originat per criteri de valor raonable (art. 15 l) LIS).

  S'haurà d'incloure amb signe positiu (+) l'import de la correcció fiscal corresponent a les disminucions de valor originades per aplicació del criteri del valor raonable corresponents a valors representatius de les participacions en el capital o en els fons propis d'entitats a què es referix l'article 15 l) del LIS que, en l'àmbit comptable, hagen sigut d'aplicació en el Compte de Pèrdues i Guanys.

 5. Efecte de la correcció valorativa en la BI de l'exercici (= a + b + c + d).

  S'inclourà amb el signe que resulte l'import relatiu a l'efecte que les correccions recollides en les lletres a), b), c), d) i e) anteriors, produïxen en la base imposable (BI) de l'Impost sobre Societats de l'exercici corresponent.Este import s'obtindrà de la suma algebraica de les quanties consignades en les lletres a), b), c), d) i e) referides.

 6. Saldo de correccions fiscals (art. 12.3 RDLeg. 4/2004) pendents a fi d'exercici.

  S'haurà d'incloure el saldo de les correccions fiscals als deterioraments i disminucions de valor comptables que estiguen pendents d'incorporar en la base imposable.

  Finalment, a la columna «Total» (caselles [01504], [01506], [01809], [01810], [01507] i [01508]), es recollirà la suma dels imports recollits a cada una de les files corresponents a les lletres a), b), c), d), e) i f).En el cas en què per l'extensió de les dades declarades (és a dir, es relacionen més de tres entitats participades), s'haja d'emplenar més d'una pàgina, estes caselles es mostraran només a l'última pàgina emplenada a l'efecte.

4.Dades addicionals de la participada

Només en el cas en què l'entitat participada siga estrangera i el deteriorament sofert es determine en relació amb el patrimoni net de l'entitat participada, s'hauran d'incloure addicionalment els imports corresponents a les següents dades:«Capital», «Reserves i altres partides de fons propis», «Altres partides del patrimoni net» (amb el signe (+) o (-) que li corresponga) i «Resultat de l'últim exercici» (amb el signe (+) o (-) que li corresponga).