Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Participacions de la declarant en unes altres entitats

En este subapartat s'ha de fer referència a tota la informació relativa a les participacions directes de l'entitat declarant en unes altres entitats, d'import per tal de període igual o superior al 5 per cent del capital o a l'1 per cent quan es tracti de valors que cotitzen en un mercat secundari organitzat. A estos efectes, l'entitat declarant haurà de complimentar les següents dades en la forma que s'indica a continuació:

1. Dades de la participada

S'haurà de complimentar les dades relatives a la identificació de l'entitat participada: «NIF» (en cas que esta entitat no dispose de NIF a Espanya, haurà de consignar l'equivalent del país de residència) i «Nom o raó social». Així mateix, s'haurà de complimentar les dades relatives a la residència d'esta entitat: «Codi província/país» (consulte pel que fa al cas, l'apartat «Notes comuns als apartats A i B de la pàgina 2» d'este capítol).

2. Dades en els registres de la declarant

Es complimentarà de forma obligatòria la xifra corresponent al percentatge de participació (amb dos decimals), el valor nominal total de la participació, el valor en llibres de la participació i els ingressos per dividends (corresponents a la participació) rebuts en l'exercici que és objecte de declaració.

En relació amb els ingressos per dividends rebuts en l'exercici declarat, han d'incloure's també les dades corresponents als dividends d'entitats que al final de l'exercici no complisquen el mínim de participació (5 per cent o 1 per cent si cotitzen), però que sí el complien en el moment en el que van percebre el dividend.

Finalment, en la columna «Total» (caselles [01501] a [01503]), es recollirà la suma dels imports recollits en les següents files: «Valor nominal total de la participació» (casella [01501]), «Valor en llibres de la participació» (casella [01502]) i «Ingressos per Dividends rebuts en l'exercici declarat» (casella [01503]). En el cas en què per l'extensió de les dades declarades (és a dir, es relacionen més de tres entitats participades), s'haja de complimentar més d'una pàgina, estes caselles es mostraran només en l'última pàgina complimentada a este efecte.

3. Correccions valoratives per deteriorament i canvis en el valor raonable

Este apartat s'haurà de complimentar sempre que es tracti de participacions en les que s'haja tingut un percentatge superior al 5 per cent del capital, o a l'1 per cent si els valors cotitzen en un mercat secundari organitzat al llarg de l'exercici, i valor nominal del qual supere els 100.000 euros (incloent en este còmput les participacions transmeses en l'exercici), consignant les següents dades:

 1. Correcció de valor inclosa en pèrdues i guanys del període.

  S'ha d'incloure amb seu signe corresponent, l'import de la variació o correcció del valor de les participacions que en l'àmbit comptable, haja sigut aplicable en el Compte de Pèrdues i Guanys:

  • En cas de disminució de valor o de deteriorament de valor, amb signe negatiu (-).

  • En cas de reversió del deteriorament, amb signe positiu (+).

  • En cas d'augment de valor, amb signe positiu (+).

  En el supòsit d'alienació de la participació, l'import corresponent a l'aplicació dels deterioraments acumulats, amb signe (+), o l'import corresponent a l'aplicació de correccions positives acumulades, amb signe negatiu (-).

 2. Eliminació del deteriorament comptable inclòs en P i G (article 13.2 b) LIS).

  S'haurà d'incloure amb signe positiu (+) l'import de la correcció fiscal corresponent a l'eliminació, en els termes establits en l'article 13.2.b) de la LIS, de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats que, en l'àmbit comptable, hagen sigut aplicables en el Compte de Pèrdues i Guanys.

 3. Eliminació del deteriorament de valors repr. de partic. en el capital o fons propis (art. 15 k) LIS).

  S'haurà d'incloure amb signe positiu (+) l'import de la correcció fiscal corresponent a l'eliminació, en els termes establits en l'article 15.k) de la LIS, de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats que, en l'àmbit comptable, hagen sigut aplicables en el Compte de Pèrdues i Guanys.

 4. Ajustament per la disminució de valor originada per criteri de valor raonable (art. 15 l) LIS).

  S'haurà d'incloure amb signe positiu (+) l'import de la correcció fiscal corresponent a les disminucions de valor originades per aplicació del criteri del valor raonable corresponents a valors representatius de les participacions en el capital o en els fons propis d'entitats a què es referix l'article 15 l) de la LIS que, en l'àmbit comptable, hagen sigut aplicables en el Compte de Pèrdues i Guanys.

 5. Efecte de la correcció valorativa en la BI de l'exercici (= a + b + c + d).

  S'inclourà amb el signe que resulte l'import relatiu a este efecte que les correccions recollides en les lletres a), b), c), d) i e) anteriors, produïxen en la base imposable (BI) de l'impost sobre societats de l'exercici corresponent. Este import s'obtindrà de la suma algebraica de les quanties consignades en les lletres a), b), c), d) i e) referides.

 6. Saldo de correccions fiscals (art. 12.3 RDLeg. 4/2004) pendents per tal d'exercici.

  S'haurà d'incloure el saldo de les correccions fiscals als deterioraments i disminucions de valor comptables que estiguen pendents d'incorporar en la base imposable.

  Finalment, en la columna «Total» (caselles [01504], [01506], [01809], [01810], [01507] i [01508]), es recollirà la suma dels imports recollits a cada una de les files corresponents a les lletres a), b), c), d), e) i f). En el cas en què per l'extensió de les dades declarades (és a dir, es relacionen més de tres entitats participades), s'haja de complimentar més d'una pàgina, estes caselles es mostraran només en l'última pàgina complimentada a este efecte.

4. Dades addicionals de la participada

Només en el cas en què l'entitat participada siga estrangera i el deteriorament patit es determine en relació amb el patrimoni net de l'entitat participada, s'hauran d'incloure addicionalment els imports corresponents a les següents dades: «Capital», «Reserves i d'altres partides de fons propis», «Altres partides del patrimoni net» (amb el signe (+) o (-) que li corresponga) i «Resultat de l'últim exercici» (amb el signe (+) o (-) que li corresponga).