Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Participacions de persones o entitats en la declarant

En este subapartat s'hauran de consignar totes les dades relatives a aquelles persones o entitats que posseïsquen a la data de tancament del període objecte de declaració, una participació directa en la declarant igual o superior al 5 per cent del capital, o a l'1 per cent quan es tracte de valors que cotitzen en un mercat secundari organitzat.

En cas de societats de responsabilitat limitada, encara que cap dels socis no tinga un percentatge igual o superior al 5 per cent del capital, este subapartat s'haurà d'emplenar, almenys, amb les dades corresponents a un dels socis.

Per a complimentar este subapartat s'han de tindre en compte en primer lloc, les notes comunes als apartats A i B de la pàgina 2 del model 200 exposades a l'inici d'este capítol.

Respecte a la dada relativa al «NIF», en el supòsit de persones físiques menors d'edat que tinguen la participació exigida i manquen de NIF propi, es consignarà una «X» en l'espai corresponent a la columna «RPTE.», per a assenyalar que el NIF consignat en l'esmentat espai pertany al seu representant legal.

En el cas de socis estrangers sense NIF a Espanya, s'haurà de consignar l'equivalent al NIF del país de residència.

A la columna «F/J Otra» es consignarà «F» si es tracta d'una persona física, «J» si es tracta d'una persona jurídica i «O», quan no estiga inclosa a les caselles «F» o «J», és a dir, en tots els supòsits en què el NIF comence per les lletres E, H, U, V, N i W.

També s'haurà d'indicar en este subapartat, la suma dels percentatges de participació de persones o entitats en el capital de la declarant que siguen inferiors al 5 per cent del capital, o a l'1 per cent quan es tracte de valors que cotitzen en un mercat secundari organitzat.

Així mateix, s'indicarà la suma dels percentatges de participacions que no es puguen incloure dins dels percentatges anteriors per trobar-se en situacions especials.

Finalment, s'haurà de tindre en compte que la suma de totes les caselles corresponents als percentatges de participació de persones o entitats en la declarant ha de ser igual al 100 per cent del capital de la declarant.