Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Relació d'administradors

Este apartat ubicat a la pàgina 2 del model 200 ha de ser complimentat per totes les entitats declarants. En ell, es relacionaran les persones físiques o jurídiques que a la data de presentació de la declaració ostenten càrrec de conseller, gestor, director, administrador general i altres anàlegs que suposen la direcció, administració o control de l'entitat, complimentades totes les columnes, excepte les relatives a «RPTE.«Domicili Fiscal» i «Codi Provincial».

A la columna «F/J», es consignarà "F" si és una persona física, o "J" si es tracta d'una persona jurídica.

Les columnes relatives a «RPTE.», «Domicili fiscal» y «Codi Provincial» seran complimentades exclusivament pels contribuents de l'Impost sobre la Renda de No Residents, és a dir, aquells que marquen a la pàgina 1 del model 200, la casella [00021] relativa a establiments permanents o la casella [00046] relativa a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol.A les esmentades columnes s'haurà de consignar la identificació i el domicili de la persona física o jurídica resident en Espanya que ostente la representació del contribuent per l'Impost sobre la Renda de No Residents, havent, a més, de consignar una "X" a la columna «RPTE.» (en relació amb els contribuents de l'Impost sobre la Renda de No Residents, consulte el Capítol 15 d'este Manual).

A tindre en compte:

En els supòsits de entitats sense fins lucratius (associacions, federacions, confederacions, etc.), en la relació d'administradors es farà constar les dades identificatives dels presidents, vicepresidents i altres membres que componguen la junta directiva, consell de direcció o òrgan equivalent que tinga encomanada la direcció de la institució.

Quan el número dels membres de l'òrgan de direcció fora superior al nombre de caselles previstes en el model de declaració, es consignaran les dades identificatives del president de l'entitat i dels vicepresidents o altres membres directament responsables de l'elaboració de la declaració de l'Impost, i en l'última línia de l'apartat corresponent del model s'assenyalarà el número total de la resta de membres que componen l'òrgan de direcció (serà suficient fer constar l'expressió i uns altres X membres" o una altra de similar).