Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Estats comptables de les societats de garantia recíproca (pàgines 49 a 54)

En les pàgines 49 a 54 inclusivament del model 200 de declaració es recullen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat d'ingressos i despeses reconeguts i l'estat total de canvis de patrimoni net corresponents a les societats de garantia recíproca d'acord amb l'Ordre EHA/1327/2009, de 26 de maig, sobre normes especials per a l'elaboració, documentació i presentació de la informació comptable de les societats de garantia recíproca.

Qualsevol partida d'estats comptables que siga negativa i que es complimente en el model 200 de declaració de l'impost sobre societats deurà consignar-se precedida del signe (-).

Estes entitats, al complimentar estes pàgines, deixaran sense complimentar les corresponents als comptes i estats anuals del cas general (pàgines 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11). Al contrari, hauran de complimentar els restants pàgines del referit model de declaració que resulten procedents.

A continuació es transcriuen les equivalències entre les diferents claus que apareixen en les pàgines 49, 50, 51, 52, 53 i 54 del model 200.

  1. Equivalències pàgines 49 i 50
  2. Equivalències pàgina 51
  3. Equivalències pàgina 52
  4. Equivalències pàgines 53 i 54