Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Concepte

L'article 10 de la LIS establix que la base imposable està constituïda per l'import de la renda obtinguda durant el període impositiu minorada per la compensació de bases imposables negatives de períodes impositius anteriors.