Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Càlcul

La quota diferencial s'obtindrà minorant la quota de l'exercici per ingressar o tornar (caselles [00599] i [00600] de la pàgina 14 bis del model 200) per l'import dels pagaments fraccionats del període impositiu objecte de declaració realitzats per l'entitat declarant davant cada Administració (caselles [00601] a [00606] de la pàgina 14 bis del model 200).

A estos efectes, el contribuent que tribute exclusivament a l'Administració de l'Estat, haurà de reflectir en la casella [00611] «Quota diferencial (Estat)» de la pàgina 14 bis del model 200, amb seu signe, el resultat d'efectuar la següent operació:  

[00611] = [00599] - ([00601] + [00603] + [00605])

En cas que el contribuent tribute davant una o diverses de les Diputacions Forals de la comunitat autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral Navarra, haurà de reflectir en la casella [00612] «Quota diferencial D. Forales/Navarra (totals)» de la pàgina 14 bis del model 200, amb seu signe, el resultat d'efectuar la següent operació:

[00612] = [00600] - ([00602] + [00604] + [00606])