Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Pagaments fraccionats

Els contribuents de l'impost sobre societats estan obligats a realitzar tres pagaments fraccionats a compte de la liquidació d'este impost corresponent al període impositiu que es tracte, en els termes establits en l'article 40 de la LIS.

Els imports corresponents a estos tres pagaments fraccionats realitzats pel contribuent al llarg de l'exercici, s'han de consignar en les següents caselles:

  • El contribuent que tribute exclusivament a l'Administració de l'Estat, haurà de reflectir en les caselles [00601], [00603] i [00605] de la pàgina 14 bis del model 200, els imports corresponents al primer, segon i tercer pagament fraccionat, respectivament.

  • En cas que el contribuent tribute davant una o diverses de les Diputacions Forals de la comunitat autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral Navarra, haurà de reflectir en les caselles [00602], [00604] i [00606] de la pàgina 14 bis del model 200, els imports corresponents al primer, segon i tercer pagament fraccionat, respectivament.

Pot consultar el càlcul dels pagaments fraccionats i la seua declaració en el model 202 en el Capítol 14 d'este Manual pràctic.