Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Càlcul

La quota de l'exercici per ingressar o per retornar s'obté aplicant sobre la quota líquida de l'impost (casella [00592] de la pàgina 14 del model 200), els imports corresponents a les retencions i ingressos a compte practicats al contribuent durant el període impositiu objecte de declaració (caselles [01766] i [01784] de la pàgina 14 bis del model 200):

  1. Si el contribuent tributa exclusivament a l'Administració de l'Estat, haurà de reflectir en la casella [00599] «Quota de l'exercici ingressar o per retornar (Estat)» de la pàgina 14 bis del model 200, amb seu signe, el resultat d'efectuar la següent operació:

    [00599] = ([00625]/100]) x ([00592] - [01766] - [01784])

  2. En cas que el contribuent tribute davant una o diverses de les Diputacions Forals de la comunitat autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral Navarra, haurà de reflectir en la casella [00600] «Quota de l'exercici ingressar o per retornar D. Forales/Navarra (totals)» de la pàgina 14 bis del model 200, amb seu signe, el resultat d'efectuar la següent operació:

    [00600] = ([00626] + [00627] + [00628] + [00629]/100) x ([00592] - [01766] - [01784])

Tant la casella [00625] com les caselles [00626] a [00629] es complimentaran en la pàgina 26 del model 200.