Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Càlcul

L'article 30 de la LIS establix que la quota íntegra és la quantitat resultant d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

D'aquesta manera, en la casella [00562] «Quota íntegra» de la pàgina 14 del model 200 es consignarà el resultat d'aplicar a la quantitat positiva reflectida en la casella [00552] «Base imposable», el tipus de gravamen de la casella [00558] «Tipus de gravamen »:

[00562] = [00552] x [00558]/100

A tindre en compte:

El contingut de la casella [00562] «Quota íntegra» sempre haurà de ser una quantitat positiva o zero.