Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Càlcul

La quota líquida positiva s'obté aplicant sobre la quota íntegra ajustada positiva les deduccions sobre la quota, diferents de les deduccions per doble imposició i de les bonificacions analitzades en l'apartat anterior, a les que tinga dret el contribuent.

A estos efectes, el contribuent haurà de consignar en la casella [00592] «Quota líquida positiva» de la pàgina 14 del model 200, el resultat de restar de la quota íntegra ajustada positiva (casella [00582]), la suma de les quantitats consignades en l'apartat d'«Altres deduccions. Quota líquida positiva» de la pàgina 14 del model 200 relatives a les deduccions de la quota aplicades pel contribuent durant el període impositiu per inversions acollides als diferents règims i modalitats especificats a cada una d'estes caselles:

[00592] = [00582] - ([00583] + [00585] + [00584] + [00588] + [01039] + [02314] + [02315] + [00565] + [00590] + [00399] + [00082] + [01040] + [01041])

El resultat d'esta operació sempre haurà de ser una quantitat positiva o zero.