Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Emplenament del model 200

En la casella [00588] «Deduccions per a incentivar determinades activitats (Cap. IV Tít. VI, DT 24a.3 LIS i art. 27.3 primera Llei 49/2002)» de la pàgina 14 del model 200, els contribuents hauran de consignar l'import de les deduccions per a incentivar determinades activitats previstes en el Capítol IV del Títol VI de la LIS, en l'apartat tercer de la disposició transitòria vint-i-quatrena de la LIS, així com en l'article 27.3 primer de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, que tinguen dret a aplicar durant el període impositiu objecte de declaració.

L'import consignat en esta casella serà el que resulte de l'emplenament del quadre de desglosse de les pàgines 17 i 18 del model 200 que s'explica a continuació.

• Emplenament del Quadre «Deduccions per a incentivar determinades activitats (Cap. IV Tít. VI, DT 24a.3 LIS i art. 27.3 primera Llei 49/2002)» (pàgines 17 i 18 del model 200)

Este quadre recull diversos grups de deduccions per a incentivar determinades activitats que es troben acollides a diferents modalitats i normativa aplicable, pel que el contribuent al complimentar-ho, haurà de tindre en compte els percentatges i límits individuals aplicables a cadascuna d'aquelles deduccions tal com s'ha explicat en apartats anteriors.

A més, quan el contribuent complimente este quadre, amb caràcter general per a cadascuna de les deduccions recollides en el mateix, haurà de tindre en compte el següent:

  • ­La columna «Límit conjunt» fa referència al percentatge conjunt que ha d'operar sobre la quota líquida (casella [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» de la pàgina 14 del model 200), per a determinar la quantia màxima de deducció aplicable durant el període impositiu objecte de declaració.

  • ­La columna «Límit any» assenyala l'últim any en el que es podrà aplicar la deducció, que serà el primer dels assenyalats quan l'exercici social coincidisca amb l'any natural, sempre que l'exercici tinga una durada de dotze mesos.

  • ­En la columna «Deducció pendent/generada» es consignarà en les caselles corresponents, els imports de la deducció generada tant durant el període impositiu actual (2021) com en un anterior a l'actual (2003 a 2020), i que estan pendents d'aplicació a l'inici del període impositiu que és objecte de declaració.

  • ­En la columna «Aplicat en esta liquidació» es recollirà la part (o la totalitat si escau) dels imports consignats en l'anterior columna «Deducció generada» relatius a les deduccions per a incentivar determinades activitats, que s'apliquen en la liquidació corresponent al període objecte de liquidació.

    A tindre en compte:

    En la casella [00588] es recollirà el total dels imports consignats en la columna «Aplicat en esta liquidació» que haurà de traslladar-se a la casella [00588] de la pàgina 14 del model 200 referent a la liquidació de l'Impost.

  • ­En la columna «Pendent d'aplicació en períodes futurs» es consignarà la diferència positiva entre l'import de les deduccions pendents a l'inici del període impositiu o generades durant este període de la columna «Deducció pendent/generada», i l'import de les deduccions aplicades en la liquidació del període impositiu objecte de declaració de la columna «Aplicat en esta liquidació». Este import quedarà pendent d'aplicar en períodes impositius futurs, fora que el període impositiu objecte de declaració siga l'últim en el que la deducció corresponent es puga aplicar, cas en què es perdria el saldo pendent de deducció.