Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Base de la deducció

 • La base de la deducció estarà constituïda pel import de les despeses del període en activitats d'innovació tecnològica que corresponguen als següents conceptes:

  1. Activitats de diagnòstic tecnològic tendents a la identificació, la definició i l'orientació de solucions tecnològiques avançades, amb independència dels resultats en què culminen.

  2. Disseny industrial i enginyeria de processos de producció, que inclouran la concepció i l'elaboració dels plans, dibuixos i suports destinats a definir els elements descriptius, especificacions tècniques i característiques de funcionament necessaris per a la fabricació, prova, instal·lació i utilització d'un producte, així com l'elaboració de mostraris tèxtils, de la indústria del calçat, de l'adobament, de la marroquineria, del joguet, del moble i de la fusta.

  3. Adquisició de tecnologia avançada en forma de patents, llicències "saber fer"I dissenys.No donaran de dret a la deducció les quantitats satisfetes a persones o entitats vinculades al contribuent.La base corresponent a este concepte no podrà superar la quantia d'un milió d'euros.

  4. Obtenció del certificat de compliment de les normes d'assegurament de la qualitat de la sèrie ISO 9000, GMP o similars, sense incloure aquelles despeses corresponents a la implantació de les esmentades normes.

  A tindre en compte:

  • Es consideren despeses d'innovació tecnològica els realitzats pel contribuent quan estiguen directament relacionats amb les esmentades activitats i s'apliquen efectivament a la realització de les mateixes, constant específicament individualitzats per projectes.

  • Tenen la consideració de despeses d'investigació i desenvolupament i d'innovació tecnològica els corresponents a activitats efectuades a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.

   Per tant, si en relació amb un projecte d'investigació es realitzen activitats en països o territoris no compresos en un Estat membre de la Unió Europea o dins de l'Espai Econòmic Europeu, les despeses en què s'incórrega no podran formar partix de la deducció, però sí seran objecte de deducció totes les despeses incorreguts a Espanya o en algun d'eixos Estats, vinculats a l'esmentat projecte.

  • Tindran també la consideració de despeses d'investigació i desenvolupament i d'innovació tecnològica les quantitats pagades per a la realització de les esmentades activitats a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, per encàrrec del contribuent, individualment o en col·laboració amb altres entitats.

   En no poder originar una mateixa despesa l'aplicació de la deducció en més d'una entitat, el tercer que realitza materialment l'activitat per encàrrec de cap altre no té dret a l'esmentada deducció.

 • La base de la deducció es minorarà en l'import de les subvencions rebudes per al foment de les esmentades activitats i imputables com a ingrés en el període impositiu.