Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Base de la deducció

 • La base de la deducció estarà constituïda per l'import de les despeses del període en activitats d'innovació tecnològica que corresponguen als següents conceptes:

  1. Activitats de diagnòstic tecnològic tendents a la identificació, la definició i l'orientació de solucions tecnològiques avançades, independentment dels resultats en què culminen.

  2. Disseny industrial e enginyeria de processos de producció, que inclouran la concepció i l'elaboració dels plans, dibuixos i suports destinats a definir els elements descriptius, especificacions tècniques i característiques de funcionament necessaris per a la fabricació, prova, instal·lació i utilització d'un producte, així com l'elaboració de mostraris tèxtils, de la indústria del calçat, de l'adobat, de la marroquineria, de la joguina, del moble i de la fusta.

  3. Adquisició de tecnologia avançada en forma de patentes, llicencies, "know-how" i dissenys. No donaran dret a la deducció les quantitats satisfetes a persones o entitats vinculades al contribuent. La base corresponent a este concepte no podrà superar la quantia d'un milió d'euros.

  4. Obtenció del certificat de compliment de les normes d'assegurament de la qualitat de la sèrie ISO 9000, GMP o similars, sense incloure aquelles despeses corresponents a la implantació d'estes normes.

  A tindre en compte:

  • Es consideren despeses d'innovació tecnològica els realitzats pel contribuent quan estiguen directament relacionats amb estes activitats i s'apliquen efectivament a la realització de les mateixes, constant específicament individualitzats per projectes.

  • Tenen la consideració de despeses de recerca i desenvolupament i d'innovació tecnològica les corresponents a activitats efectuades a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.

   Per tant, si en relació amb un projecte d'investigació es realitzen activitats en països o territoris no compresos en un Estat membre de la Unió Europea o dins de l'Espai Econòmic Europeu, les despeses en què s'incórrega no podran formar part de la deducció, però sí seran objecte de deducció tots les despeses en què s'ha incorregut a Espanya o en algun d'aquests Estats, vinculats a este projecte.

  • Tindran també la consideració de despeses de recerca i desenvolupament i d'innovació tecnològica les quantitats pagades per a la realització d'estes activitats a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, per encarregue del contribuent, individualment o en col·laboració amb unes altres entitats.

   Al no poder originar una mateixa despesa l'aplicació de la deducció en més d'una entitat, el tercer que realitza materialment l'activitat per encarregue d'un altre no té dret a esta deducció.

 • La base de la deducció es minorarà en l'import de les subvencions rebudes per al foment d'estes activitats i imputables com a ingrés durant el període impositiu.