Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Percentatges de deducció

El percentatge de deducció aplicable serà el 12 per cent de les despeses efectuades en el període impositiu per este concepte.

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien dins dels anys 2020 i 2021, l'article 7 del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesurades en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, a la redacció donada per la disposició final huitena del Reial Decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, incrementa el percentatge de la deducció per activitats d'innovació tecnològica al que es referix la lletra c) de l'article 35.2 de la LIS, en 38 punts percentuals per a les despeses efectuades en projectes iniciats a partir del 25 de juny de 2020 consistents en la realització d'activitats d'innovació tecnològica el resultat del qual siga un avenç tecnològic en l'obtenció de nous processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l'automoció o millores substancials dels ja existents.

Podran aplicar este increment del 38 per cent aquells contribuents que tinguen la consideració de petites i mitjanes empreses d'acord amb el disposat a l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2021, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.En el cas de contribuents que no tinguen la consideració assenyalada, l'increment previst serà de 3 punts percentuals, sempre que es complisquen els requisits assenyalats en la norma, quant a col·laboració i assumpció de despeses per part de petites i mitjanes empreses.

En conseqüència, d'acord amb les normes anteriors, a les petites i mitjanes empreses se'ls aplicarà un percentatge de deducció incrementat al 50 per cent i a les empreses que no tenen tal consideració, se'ls aplicarà el percentatge de deducció incrementat al 15 per cent.

El import de la deducció que es corresponga amb l'increment previst en este article no podrà ser superior a 7,5 milions d'euros per cada projecte desenvolupat pel contribuent.Addicionalment, l'import de l'esmentada deducció, conjuntament amb la resta d'ajudes percebudes pel contribuent, no podrà superar el 50 per cent del cost del projecte que haja sigut objecte de subvenció, o el 15 per cent en el cas de contribuents que no tinguen la consideració de xicotetes o mitjanes empreses d'acord amb el disposat a l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Així mateix, per a l'aplicació d'esta deducció, a més que l'entitat haja obtingut un informe motivat sobre la qualificació de l'activitat com a innovació tecnològica el resultat de la qual siga un avenç tecnològic en l'obtenció de nous processos de producció a la cadena de valor de la indústria de l'automoció o millores substancials dels ja existents, en els termes establits en la lletra a) de l'article 35.4 del LIS, serà necessari complir les condicions previstes al Capítol I i a l'article 29, excepte pel que fa a la base de deducció de l'esmentat Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.