Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Base de la deducció

La base de la deducció estarà constituïda per l'import de les despeses de recerca i desenvolupament i, si escau, per les inversions en elements d'immobilitzat material i intangible, exclosos els edificis i terrenys.

Es consideraran despeses de recerca i desenvolupament els realitzats pel contribuent, incloses les amortitzacions dels béns afectes a les citades activitats, quan estiguen directament relacionats amb estes activitats i s'apliquen efectivament a la realització de les mateixes, constant específicament individualitzats per projectes.

La base de la deducció es minorarà en l'import de les subvencions rebudes per al foment d'estes activitats i imputables com a ingrés durant el període impositiu.

Les inversions s'entendran realitzades quan els elements patrimonials siguen llocs en condicions de funcionament.

Per tant, només formaran part de la base de la deducció aquelles despeses que siguen directament imputables al projecte de recerca i desenvolupament, no podent-se aplicar esta deducció sobre les despeses indirectes (com és el cas de les despeses financeres, els d'estructura general de l'empresa, entre altres), ni sobre tots els que, malgrat tindre una relació directa amb l'esmentada activitat no siguen susceptibles d'individualització, o si este repartiment no s'ha realitzat. Per això, per a l'adequada individualització per projectes de les despeses directes incorreguts a cada un d'ells, s'exigix la concreció dels conceptes i dels imports dels mateixos.