Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Base de la deducció

La base de la deducció estarà constituïda per l'import dels despeses d'investigació i desenvolupament i en el seu cas per les inversions en elements d'immobilitzat material i intangible, exclosos els edificis i terrenys.

Es consideraran despeses d'investigació i desenvolupament les realitzades pel contribuent, incloses les amortitzacions dels béns afectes a les esmentades activitats, quan estiguen directament relacionats amb les esmentades activitats i s'apliquen efectivament a la realització de les mateixes, constant específicament individualitzades per projectes.

La base de la deducció es minorarà en l'import de les subvencions rebudes per al foment de les esmentades activitats i imputables com a ingrés en el període impositiu.

Les inversions s'entendran realitzades quan els elements patrimonials siguen posats en condicions de funcionament.

Per tant, sol formaran part de la base de la deducció aquelles despeses que siguen directament imputables al projecte d'investigació i desenvolupament, no podent aplicar-se l'esmentada deducció sobre les despeses indirectes (com és el cas de les despeses financeres, els d'estructura general de l'empresa, entre d'altres), ni sobre tots els que, malgrat tindre una relació directa amb l'esmentada activitat no siguen susceptibles d'individualització, o si l'esmentat repartiment no s'ha realitzat.Per això, per a l'adequada individualització per projectes de les despeses directes incorreguts en cada un d'ells, s'exigix la concreció dels conceptes i dels imports dels mateixos.