Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Aplicació i interpretació de la deducció

  • El contribuent podrà aportar informe motivat emés pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat (actualment, Ministeri de Ciència i Innovació), o per un organisme adscrit al mateix, relatiu al compliment dels requisits científics i tecnològics exigits en la lletra a) de l'article 35.1 de la LIS per a les despeses de recerca i desenvolupament, en la lletra a) de l'article 35.2 d'esta Llei per als d'innovació tecnològica, tenint en compte en ambdós casos el que estableix l'article 35.3 de la LIS. Este informe, emés en els termes establits en el Real Deceto 1432/2003, de 21 de novembre (BOE del 29), tindrà caràcter vinculant per a l'Administració tributària.

  • A més, el contribuent podrà plantejar consultes sobre la interpretació i aplicació d'esta deducció, de la qual resposta tindrà caràcter vinculant per a l'Administració tributària, en els termes prevists en els articles 88 i 89 de la Llei general tributària.

  • Igualment, el contribuent podrà sol·licitar a l'Administració tributària l'adopció d'acords previs de valoració de les despeses i inversions corresponents a projectes de recerca i desenvolupament o d'innovació tecnològica, conforme al que preveu l'article 91 de la Llei general tributària.