Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Aplicació i interpretació de la deducció

  • El contribuent podrà aportar informe motivat emés pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat (actualment, Ministeri de Ciència i Innovació), o per un organisme adscrit al mateix, relatiu al compliment dels requisits científics i tecnològics exigits en la lletra a) de l'article 35.1 de la LIS per a les despeses d'investigació i desenvolupament, en la lletra a) de l'article 35.2 de dita Llei per als d'innovació tecnològica, tenint en compte en ambdós casos l'establit a l'article 35.3 del LIS.Este informe, emés en els termes establits en el Real Deceto 1432/2003, de 21 de novembre (BOE del 29), tindrà caràcter vinculant per a l'Administració tributària.

  • A més, el contribuent podrà plantejar consultes sobre la interpretació i aplicació d'esta deducció, la contestació del qual tindrà caràcter vinculant per a l'Administració tributària, en els termes previstos als articles 88 i 89 de la Llei General Tributària.

  • Igualment, el contribuent podrà sol·licitar a l'Administració tributària l'adopció d'acords previs de valoració de les despeses i inversions corresponents a projectes d'investigació i desenvolupament o d'innovació tecnològica, conforme al previst a l'article 91 de la Llei General Tributària.