Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Càlcul:suposat pràctic

Per a poder calcular l'import d'esta deducció, s'haurà de determinar l'increment en persones/any de la mitjana de la plantilla de treballadors amb discapacitat experimentada en el període impositiu, respecte de la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.

Per tant, serà necessari efectuar en primer lloc, el següent càlcul:

[Δ M3] = [M2] - [M1]

On:

 • M1 és la mitjana de la plantilla en persones/any de treballadors amb discapacitat corresponent al període immediat anterior.

 • M2 és la mitjana de la plantilla en persones/any de treballadors amb discapacitat corresponent al període objecte de declaració.

 • Δ M3 és l'increment de la mitjana de la plantilla en persones/any corresponent a treballadors amb discapacitat.

Una vegada calculat l'increment de la mitjana de la plantilla en persones/any corresponent a treballadors amb discapacitat (Δ [M3]), la deducció per creació d'ocupació generada a l'exercici serà el resultat d'aplicar la quantitat de 9.000 o 12.000 euros a l'esmentat increment:

[Δ M3] x 9.000 o [Δ M3] x 12.000

Exemple:

La Societat Anònima «X» el període impositiu de la qual coincidix amb l'any natural, va tindre durant 2020 una plantilla mitjana de 5 treballadors amb discapacitat igual o superior al 33 per cent i inferior al 65 per cent.Al final de l'exercici tenia un total de 6 treballadors amb discapacitat.

Durant 2021, la plantilla de l'empresa va experimentar les següents variacions:

 • El 30 de juny es va contractar un treballador sense cap tipus de discapacitat.

 • L'1 de juliol van ser contractats dos treballadors amb discapacitat en graus del 33 i 34 per cent.

 • L'1 d'octubre es va contractar un treballador amb discapacitat en grau del 33 per cent.

  • Mitjana de plantilla 2020 de treballadors amb discapacitat (càlcul):

   6 + [(6/12) x 2] + [(3/12) x 1] = 7,25

  • Increment d'homes/any fets servir amb dret a deducció:

   7,25 - 5 = 2,25

  • Càlcul de la deducció per creació d'ocupació:

   9.000 x 2,25 = 20.250 euros