Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Base, percentatges i import màxim de la deducció

1. Base de la deducció

La base de la deducció estarà constituïda pels costos directes de caràcter artístic, tècnic i promocional incorreguts en estes activitats.

La base d'esta deducció es minorarà en l'import de les subvencions rebudes per a finançar les despeses que generen el dret a la mateixa.

2. Percentatges aplicables

El percentatge de deducció aplicable serà el 20 per cent sobre les despeses realitzades durant el període impositiu en la producció i exhibició d'espectacles en visc d'arts escèniques i musicals.

3. Import màxim de deducció

La deducció generada en cada període impositiu no podrà superar l'import de 500.000 euros per contribuent.

L'import de la deducció, juntament amb les subvencions percebudes pel contribuent per a finançar les despeses que generen el dret a la mateixa, no podrà superar el 80 per cent de les esmentades despeses .

En els casos en què el contribuent que participa en el finançament de produccions realitzades per un altre contribuent aplique la deducció, esta no podrà ser superior a l'import corresponent, en termes de quota, resultant de multiplicar per 1,20 l'import de les quantitats per ell desemborsades per al finançament d'esta producció. L'excés d'este import podrà ser aplicat pel productor.

L'import d'esta deducció juntament amb la resta de les previstes en el Capítol IV del Títol VI de la LIS, aplicades durant el període impositiu, no podran excedir conjuntament del 25 per cent de la quota íntegra minorada en les deduccions per a evitar la doble imposició internacional i les bonificacions. No obstant això, el límit s'elevarà al 50 per cent quan l'import de les deduccions previstes en els articles 35 i 36 de la LIS, que corresponga a despeses i inversions efectuats en el propi període impositiu, excedisca el 10 per cent de la quota íntegra, minorada en les deduccions per a evitar la doble imposició internacional i les bonificacions.