Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Àmbit d'aplicació

L'apartat Primer de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, recull l'aplicació d'esta classe de deduccions en els següents termes:

  • Les entitats podran deduir de la quota íntegra de l'impost el 15 per cent de les despeses que, en compliment dels plans i programes d'activitats establits pel consorci o per l'òrgan administratiu corresponent, realitzen en la propaganda i publicitat de projecció plurianual que servisquen directament per a la promoció del respectiu esdeveniment.

  • L'import d'esta deducció no pot excedir el 90 per cent de les donacions efectuades al consorci, entitats de titularitat pública o entitats a què es referix l'article 2 de la Llei 49/2002, encarregades de la realització de programes i activitats relacionades amb l'esdeveniment. D'aplicar-se esta deducció, estes donacions no podran acollir-se a qualsevol dels beneficis fiscals prevists en la Llei 49/2002.

  • Quan el contingut del suport publicitari es referisca de manera essencial a la divulgació de l'esdeveniment, la base de la deducció serà l'import total de la despesa realitzada. En cas contrari, la base de la deducció serà el 25 per cent de l'esmentada despesa.

  • Estes deduccions es computaran conjuntament amb les deduccions establides en el Capítol IV del títol VI de la LIS amb els mateixos límits i condicions establits en l'article 39 d'esta Llei.