Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Àmbit d'aplicació

L'apartat Primero de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, recull l'aplicació d'esta classe de deduccions en els següents termes:

  • Les entitats podran deduir de la quota íntegra de l'impost el 15 per cent de les despeses que, en compliment dels plans i programes d'activitats establits pel consorci o per l'òrgan administratiu corresponent, realitzen en la propaganda i publicitat de projecció plurianual que servisquen directament per a la promoció del respectiu esdeveniment.

  • L'import d'esta deducció no pot excedir del 90 per cent de les donacions efectuades al consorci, entitats de titularitat pública o entitats a què es referix l'article 2 de la Llei 49/2002, encarregades de la realització de programes i activitats relacionades amb l'esdeveniment.En cas d'aplicar-se esta deducció, les esmentades donacions no podran acollir-se a qualsevol dels beneficis fiscals previstos en la Llei 49/2002.

  • Quan el contingut del suport publicitari es referisca de manera essencial a la divulgació de l'esdeveniment, la base de la deducció serà l'import total de la despesa realitzada.En cas contrari, la base de la deducció serà el 25 per cent de l'esmentada despesa.

  • Estes deduccions es computaran conjuntament amb les deduccions establides al Capítol IV del títol VI de la LIS amb els mateixos límits i condicions establits a l'article 39 de l'esmentada Llei.