Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per despeses i inversions de societats forestals (DA 5a i DA 13a Llei 43/2003)

• Àmbit d'aplicació

Podran aplicar esta deducció les societats forestals vigents des del 20 d'octubre de 2015 i que es definixen en la disposició addicional quinta de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes com aquelles agrupacions de propietaris de parcel·les susceptibles d'aprofitament forestal que cedixen a estes societats els drets d'ús forestal de forma indefinida o per termini cert igual o superior a vint anys.

• Import de la deducció

La disposició addicional tretzena de la citada Llei 43/2003 establix que estes societats forestals podran deduir-se en la quota íntegra de l'impost sobre societats el 10 per cent de les despeses o inversions que realitzen durant el període impositiu en la conservació, manteniment, millora, protecció i accés del munte.