Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat en el apartat 3 de la disposició transitòria vint-i-quatrena de la LIS, els contribuents hauran de complimentar l'apartat «Deduccions generades en períodes anteriors» del quadre «Deduccions per a incentivar determinades activitats (Cap. IV Tít. VAIG VEURE, DT 24a.3 LIS i art. 27.3 primer Llei 49/2002)» de la pàgina 17 del model 200, de la següent forma:

• 2003:Suma deduccions Cap. IV Tít.VI Llei 43/95

Es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions per despeses en investigació científica i innovació tecnològica i per inversions en tecnologies de la informació i la comunicació, generats en el període impositiu 2003 i que, per insuficiència de quota, no van poder aplicar-se en la liquidació d'eixe període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per diferimiento, en el període impositiu de 2003 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2004:Suma deduccions Cap. IV Tít.VI Llei 43/95

Es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions per despeses en investigació científica i innovació tecnològica i per inversions en tecnologies de la informació i la comunicació, generats en el període impositiu 2004 i que, per insuficiència de quota, no van poder aplicar-se en la liquidació d'eixe període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per diferimiento, en el període impositiu de 2004 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2005:Suma deduccions Cap. IV Tít.VI Llei 43/95 i RDLeg. 4/2004

Es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions per despeses en investigació científica i innovació tecnològica i per inversions en tecnologies de la informació i la comunicació, generats en el període impositiu 2005 i que, per insuficiència de quota, no van poder aplicar-se en la liquidació d'eixe període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per diferimiento, en el període impositiu de 2005 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2006:Suma deduccions Cap. IV Tít.VI Llei 43/95 i RDLeg.4/2004

Es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions relatives a la protecció del medi ambient, creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat, investigació i desenvolupament i innovació tecnològica, tecnologies de la informació i la comunicació, mesurades, de suport al sector transport, produccions cinematogràfiques, béns d'interés cultural, empreses exportadores, formació professional, edició de llibres, contribucions empresarials a plans de pensions, guarderies per a fills de treballadors, així com les deduccions vigents en 2006 de relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme a l'establit en l'apartat Primero de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades en el període impositiu 2006 i que, per insuficiència de quota, no van poder aplicar-se en la liquidació d'eixe període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per diferimiento, en el període impositiu de 2006 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2007:Suma deduccions Cap. IV Tít.VI Llei 43/95 i RDLeg.4/2004

Es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions relatives a la protecció del medi ambient, creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat, investigació i desenvolupament i innovació tecnològica, tecnologies de la informació i la comunicació, mesurades, de suport al sector transport, produccions cinematogràfiques, béns d'interés cultural, empreses exportadores, formació professional, edició de llibres, contribucions empresarials a plans de pensions, guarderies per a fills de treballadors, així com les deduccions vigents en 2007 de relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme a l'establit en l'apartat Primero de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades en el període impositiu 2007 i que, per insuficiència de quota, no van poder aplicar-se en la liquidació d'eixe període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per diferimiento, en el període impositiu de 2007 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2008:Suma deduccions Cap. IV Tít.VI Llei 43/95 i RDLeg.4/2004

Es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions relatives a la protecció del medi ambient, creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat, investigació i desenvolupament i innovació tecnològica, tecnologies de la informació i la comunicació, mesurades, de suport al sector transport, produccions cinematogràfiques, béns d'interés cultural, empreses exportadores, formació professional, edició de llibres, contribucions empresarials a plans de pensions, guarderies per a fills de treballadors, així com les deduccions vigents en 2008 de relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme a l'establit en l'apartat Primero de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades en el període impositiu 2008 i que, per insuficiència de quota, no van poder aplicar-se en la liquidació d'eixe període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per diferimiento, en el període impositiu de 2008 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2009:Suma deduccions Cap. IV Tít.VI Llei 43/95 i RDLeg.4/2004

Es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions relatives a la protecció del medi ambient, creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat, investigació i desenvolupament i innovació tecnològica, tecnologies de la informació i la comunicació, mesurades, de suport al sector transport, produccions cinematogràfiques, béns d'interés cultural, empreses exportadores, formació professional, edició de llibres, contribucions empresarials a plans de pensions, guarderies per a fills de treballadors, així com les deduccions vigents en 2009 de relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme a l'establit en l'apartat Primero de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades en el període impositiu 2009 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'eixe període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per diferimiento, en el període impositiu de 2009 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2010:Suma deduccions Cap. IV Tít.VI Llei 43/95 i RDLeg.4/2004

Es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions relatives a la protecció del medi ambient, creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat, investigació i desenvolupament i innovació tecnològica, tecnologies de la informació i la comunicació, mesurades, de suport al sector transport, produccions cinematogràfiques, béns d'interés cultural, empreses exportadores, formació professional, edició de llibres, contribucions empresarials a plans de pensions, guarderies per a fills de treballadors, així com les deduccions vigents en 2010 de relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme a l'establit en l'apartat Primero de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades en el període impositiu 2010 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'eixe període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per diferimiento, en el període impositiu de 2010 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2011:Suma deduccions Cap. IV Tít.VI Llei 43/95 i RDLeg.4/2004

Es recullen els saldos corresponents a les deduccions relatives a la protecció del medi ambient, creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat, investigació i desenvolupament i innovació tecnològica, produccions cinematogràfiques, béns d'interés cultural, formació professional, edició de llibres, així com les deduccions vigents el 2011 relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme a l'establit en l'apartat Primero de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades en el període impositiu 2011 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'eixe període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per diferimiento, en el període impositiu 2011 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2012:Suma deduccions Cap. IV Tít.VI Llei 43/95 i RDLeg.4/2004

Es recullen els saldos corresponents a les deduccions relatives a la protecció del medi ambient, creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat, investigació i desenvolupament i innovació tecnològica, produccions cinematogràfiques, béns d'interés cultural, formació professional, edició de llibres, creació d'ocupació per contractació de menors de 30 anys, creació d'ocupació per contractació d'aturats amb prestació d'atur, així com les deduccions vigents el 2012 relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme a l'establit en l'apartat Primero de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades en el període impositiu 2012 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'eixe període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents generats en anys anteriors i que, per diferimiento, en el període impositiu 2012 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2013:Suma deduccions Cap. IV Tít.VI Llei 43/95 i RDLeg.4/2004 (excepte I+D+i)

Es recullen els saldos corresponents a cada una de les deduccions del Cap. IV del Tít.VAIG VEURE del RDLeg.4/2004 (tret de les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica), així com els saldos corresponents a les deduccions vigents el 2013 relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme a l'establit en l'apartat Primero de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades en el període impositiu 2013 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'eixe període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents generats en anys anteriors i que, per diferimiento, en el període impositiu 2013 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2013:Investigació i desenvolupament i Innovació tecnològica

Es recolliran els saldos corresponents a les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 del RDLeg.4/2004 generades en el període impositiu 2013 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'eixe període, tret dels que es vagen a aplicar mitjançant l'opció prevista a l'article 39.2 del LIS en l'apartat «Deducciones I+D+i excloses del límit.Opció 39.2 LIS» de la declaració corresponent al període impositiu (pàgina 19 del model 200), i que el 2013 es van consignar en l'apartat corresponent de la pàgina 18 del model 200.

• 2014:Suma deduccions Cap. IV Tít.VI Llei 43/95 i RDLeg.4/2004 (excepte I+D+i)

Es recullen els saldos corresponents a les deduccions relatives a cada una de les deduccions del Cap. IV del Tít.VAIG VEURE del RDLeg.4/2004 (tret de les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica), així com els saldos corresponents a les deduccions vigents el 2014 relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme a l'establit en l'apartat Primero de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades en el període impositiu 2014 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'eixe període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per diferimiento, en el període impositiu de 2014 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2014:Investigació i desenvolupament i Innovació tecnològica

Es recolliran els saldos corresponents a les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 del RDLeg.4/2004 generades en el període impositiu 2014 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'eixe període, tret dels que es vagen a aplicar mitjançant l'opció prevista a l'article 39.2 del LIS en l'apartat «Deducciones I+D+i excloses del límit.Opció 39.2 LIS» de la declaració corresponent al període impositiu (pàgina 19 del model 200), i que el 2014 es van consignar en l'apartat corresponent de la pàgina 17 bis del model 200.

• 2015:Suma deduccions Cap. IV Tít.VI Llei 43/95 i RDLeg.4/2004 i LIS (excepte I+D+i)

Es recullen els saldos corresponents a cada una de les deduccions del Capítol IV del Títol VI del LIS (tret de les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i in novació tecnològica) i de l'article 27 bis de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, així com els saldos corresponents a les deduccions vigents en 2015 de relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme a l'establit en l'apartat Primero de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades en el període impositiu 2015 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'eixe període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per diferimiento, en el període impositiu de 2015 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2015:Investigació i desenvolupament i Innovació tecnològica

Es recolliran els saldos corresponents a les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 del LIS generades en el període impositiu 2015 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'eixe període, tret dels que es vagen a aplicar mitjançant l'opció prevista a l'article 39.2 del LIS en l'apartat «Deduccions I+D+i excloses del límit.Opció 39.2 LIS» de la declaració corresponent al període impositiu (pàgina 19 del model 200), i que el 2015 es van consignar en l'apartat corresponent de la pàgina 18 del model 200.

• 2016:Suma deduccions Cap. IV Tít.VI Llei 43/95 i RDLeg.4/2004 i LIS (excepte I+D+i)

Es recullen els saldos corresponents a cada una de les deduccions del Capítol IV del Títol VI del LIS (tret de les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica) i de l'article 27 bis de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, així com els saldos corresponents a les deduccions vigents en 2016 de relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme a l'establit en l'apartat Primero de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades en el període impositiu 2016 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'eixe període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per diferimiento, en el període impositiu de 2016 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2016:Investigació i desenvolupament i Innovació tecnològica

Es recolliran els saldos corresponents a les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 del LIS generades en el període impositiu 2016 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'eixe període, tret dels que es vagen a aplicar mitjançant l'opció prevista a l'article 39.2 del LIS en l'apartat «Deduccions I+D+i excloses del límit.Opció 39.2 LIS» de la declaració corresponent al període impositiu (pàgina 19 del model 200), i que el 2016 es van consignar en l'apartat corresponent de la pàgina 18 del model 200.

• 2017:Suma deduccions Cap. IV Tít.VI Llei 43/95 i RDLeg.4/2004 i LIS (excepte I+D+i)

Es recullen els saldos corresponents a cada una de les deduccions del Capítol IV del Títol VI del LIS (tret de les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica) i de l'article 27 bis de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, així com els saldos corresponents a les deduccions vigents en 2017 de relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme a l'establit en l'apartat Primero de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades en el període impositiu 2017 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'eixe període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per diferimiento, en el període impositiu de 2017 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2017:Investigació i desenvolupament i Innovació tecnològica

Es recolliran els saldos corresponents a les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 del LIS generades en el període impositiu 2017 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'eixe període, tret dels que es vagen a aplicar mitjançant l'opció prevista a l'article 39.2 del LIS en l'apartat «Deduccions I+D+i excloses del límit.Opció 39.2 LIS» de la declaració corresponent al període impositiu (pàgina 19 del model 200), i que el 2017 es van consignar en l'apartat corresponent de la pàgina 18 del model 200.

• 2018:Suma deduccions Cap. IV Tít.VI Llei 43/95 i RDLeg.4/2004 i LIS (excepte I+D+i)

Es recullen els saldos corresponents a cada una de les deduccions del Capítol IV del Títol VI del LIS (tret de les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i in novació tecnològica) i de l'article 27 bis de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, així com els saldos corresponents a les deduccions vigents en 2018 de relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme a l'establit en l'apartat Primero de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades en el període impositiu 2018 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'eixe període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per diferimiento, en el període impositiu de 2018 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2018:Investigació i desenvolupament i Innovació tecnològica

Es recolliran els saldos corresponents a les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 del LIS generades en el període impositiu 2018 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'eixe període, tret dels que es vagen a aplicar mitjançant l'opció prevista a l'article 39.2 del LIS en l'apartat «Deduccions I+D+i excloses del límit.Opció 39.2 LIS» de la declaració corresponent al període impositiu (pàgina 19 del model 200), i que el 2018 es van consignar en l'apartat corresponent de la pàgina 19 del model 200.

• 2019:Suma deduccions Cap. IV Tít.VI Llei 43/95 i RDLeg.4/2004 i LIS (excepte I+D+i)

Es recullen els saldos corresponents a cada una de les deduccions del Capítol IV del Títol VI del LIS (tret de les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i in novació tecnològica) i de l'article 27 bis de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, així com els saldos corresponents a les deduccions vigents en 2019 de relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme a l'establit en l'apartat Primero de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades en el període impositiu 2019 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'eixe període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per diferimiento, en el període impositiu de 2019 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2019:Investigació i desenvolupament i Innovació tecnològica

Es recolliran els saldos corresponents a les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 del LIS generades en el període impositiu 2019 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'eixe període, tret dels que es vagen a aplicar mitjançant l'opció prevista a l'article 39.2 del LIS en l'apartat «Deduccions I+D+i excloses del límit.Opció 39.2 LIS» de la declaració corresponent al període impositiu (pàgina 19 del model 200), i que el 2019 es van consignar en l'apartat corresponent de la pàgina 19 del model 200.

• 2020:Suma deduccions Cap. IV Tít.VI Llei 43/95 i RDLeg.4/2004 i LIS (excepte I+D+i)

Es recullen els saldos corresponents a cada una de les deduccions del Capítol IV del Títol VI del LIS (tret de les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica) i de l'article 27 bis de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, així com els saldos corresponents a les deduccions vigents en 2020 de relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme a l'establit en l'apartat Primero de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades en el període impositiu 2020 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'eixe període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per diferimiento, en el període impositiu de 2020 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2020:Investigació i desenvolupament i Innovació tecnològica

Es recolliran els saldos corresponents a les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 del LIS generades en el període impositiu 2020 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'eixe període, tret dels que es vagen a aplicar mitjançant l'opció prevista a l'article 39.2 del LIS en l'apartat «Deduccions I+D+i excloses del límit.Opció 39.2 LIS» de la declaració corresponent al període impositiu (pàgina 19 del model 200), i que el 2020 es van consignar en l'apartat corresponent de la pàgina 19 del model 200.

• 2021(*):Suma deduccions Cap. IV Tít.VI Llei 43/95 i RDLeg.4/2004 i LIS (excepte I+D+i)

Es recullen els saldos corresponents a cada una de les deduccions del Capítol IV del Títol VI del LIS (tret de les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica) i de l'article 27 bis de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, així com els saldos corresponents a les deduccions relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme a l'establit en l'apartat Primero de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades en un període impositiu iniciat el 2021, però anterior al que és objecte de declaració i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'eixe període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per diferimiento, en un període impositiu anterior iniciat el 2021 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2021(*):Investigació i desenvolupament i Innovació tecnològica

Es recolliran els saldos corresponents a les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 del LIS pendents d'aplicar corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021, tret dels quals es vagen a aplicar mitjançant l'opció prevista a l'article 39.2 del LIS, i que es consignen en l'apartat corresponent de la pàgina 19 del model 200.

• 2021:Diferim.deducc.Cap. IV Tít.VI Llei 43/95, RDLeg.4/2004 (DT 24é.3 LIS) i LIS

Es recullen les deduccions generades en els períodes impositius anteriors que s'hagen acollit al diferimiento establit a l'article 39.1 del LIS, i que inicien el 2021 el còmput del termini d'aplicació.

A més, s'haurà de tindre en compte que en les deduccions que es computen com a conseqüència del diferimiento, en un període impositiu diferent al de la seua generació, s'haurà de respectar tant el límit o límits establits per la normativa del període impositiu en què es van generar, com aquell vigent en el període impositiu en què s'aplica la deducció.