Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa l'apartat 3 de la disposició transitòria vint-i-quatrena de la LIS, els contribuents hauran de complimentar l'apartat «Deduccions generades en períodes anteriors» del quadre «Deduccions per a incentivar determinades activitats (Cap. IV Tít. VI, DT 24a.3 LIS i art. 27.3 primera Llei 49/2002)» de la pàgina 17 del model 200, de la següent manera:

• 2003: Suma deduccions Cap. IV Tít. VI Llei 43/95

Es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions per despeses en investigació científica i innovació tecnològica i per inversions en tecnologies de la informació i la comunicació, generats durant el període impositiu 2003 i que, per insuficiència de quota, no van poder aplicar-se en la liquidació d'aquell període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per ajornament, durant el període impositiu de 2003 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2004: Suma deduccions Cap. IV Tít. VI Llei 43/95

Es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions per despeses en investigació científica i innovació tecnològica i per inversions en tecnologies de la informació i la comunicació, generats durant el període impositiu 2004 i que, per insuficiència de quota, no van poder aplicar-se en la liquidació d'aquell període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per ajornament, durant el període impositiu de 2004 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2005: Suma deduccions Cap. IV Tít. VI Llei 43/95 i  RDLeg. 4/2004

Es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions per despeses en investigació científica i innovació tecnològica i per inversions en tecnologies de la informació i la comunicació, generats durant el període impositiu 2005 i que, per insuficiència de quota, no van poder aplicar-se en la liquidació d'aquell període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per ajornament, durant el període impositiu de 2005 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2006: Suma deduccions Cap. IV Tít. VI Llei 43/95 i RDLeg. 4/2004

Es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions relatives a la protecció del medi ambient, creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat, recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, tecnologies de la informació i la comunicació, mesures de suport al sector transporte, produccions cinematogràfiques, béns d'interés cultural, empreses exportadores, formació professional, edició de llibres, contribucions empresarials a plans de pensions, guarderies per a fills de treballadors, així com les deduccions vigents el 2006 relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme al que estableix l'apartat Primer de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades durant el període impositiu 2006 i que, per insuficiència de quota, no van poder aplicar-se en la liquidació d'aquell període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per ajornament, durant el període impositiu de 2006 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2007: Suma deduccions Cap. IV Tít. VI Llei 43/95 i RDLeg. 4/2004

Es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions relatives a la protecció del medi ambient, creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat, recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, tecnologies de la informació i la comunicació, mesures de suport al sector transporte, produccions cinematogràfiques, béns d'interés cultural, empreses exportadores, formació professional, edició de llibres, contribucions empresarials a plans de pensions, guarderies per a fills de treballadors, així com les deduccions vigents el 2007 relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme al que estableix l'apartat Primer de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades durant el període impositiu 2007 i que, per insuficiència de quota, no van poder aplicar-se en la liquidació d'aquell període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per ajornament, durant el període impositiu de 2007 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2008: Suma deduccions Cap. IV Tít. VI Llei 43/95 i RDLeg. 4/2004

Es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions relatives a la protecció del medi ambient, creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat, recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, tecnologies de la informació i la comunicació, mesures de suport al sector transporte, produccions cinematogràfiques, béns d'interés cultural, empreses exportadores, formació professional, edició de llibres, contribucions empresarials a plans de pensions, guarderies per a fills de treballadors, així com les deduccions vigents el 2008 relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme al que estableix l'apartat Primer de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades durant el període impositiu 2008 i que, per insuficiència de quota, no van poder aplicar-se en la liquidació d'aquell període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per ajornament, durant el període impositiu de 2008 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2009: Suma deduccions Cap. IV Tít. VI Llei 43/95 i RDLeg. 4/2004

Es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions relatives a la protecció del medi ambient, creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat, recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, tecnologies de la informació i la comunicació, mesures de suport al sector transporte, produccions cinematogràfiques, béns d'interés cultural, empreses exportadores, formació professional, edició de llibres, contribucions empresarials a plans de pensions, guarderies per a fills de treballadors, així com les deduccions vigents el 2009 relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme al que estableix l'apartat Primer de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades durant el període impositiu 2009 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'aquell període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per ajornament, durant el període impositiu de 2009 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2010: Suma deduccions Cap. IV Tít. VI Llei 43/95 i RDLeg. 4/2004

Es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions relatives a la protecció del medi ambient, creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat, recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, tecnologies de la informació i la comunicació, mesures de suport al sector transporte, produccions cinematogràfiques, béns d'interés cultural, empreses exportadores, formació professional, edició de llibres, contribucions empresarials a plans de pensions, guarderies per a fills de treballadors, així com les deduccions vigents el 2010 relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme al que estableix l'apartat Primer de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades durant el període impositiu 2010 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'aquell període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per ajornament, durant el període impositiu de 2010 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2011: Suma deduccions Cap. IV Tít. VI Llei 43/95 i RDLeg. 4/2004

Es recullen els saldos corresponents a les deduccions relatives a la protecció del medi ambient, creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat, recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, produccions cinematogràfiques, béns d'interés cultural, formació professional, edició de llibres, així com les deduccions vigents el 2011 relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme al que estableix l'apartat Primer de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades durant el període impositiu 2011 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'aquell període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per ajornament, durant el període impositiu 2011 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2012: Suma deduccions Cap. IV Tít. VI Llei 43/95 i RDLeg. 4/2004

Es recullen els saldos corresponents a les deduccions relatives a la protecció del medi ambient, creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat, recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, produccions cinematogràfiques, béns d'interés cultural, formació professional, edició de llibres, creació de llocs de treball per contractació de menors de 30 anys, creació de llocs de treball per contractació de desocupats amb prestació per desocupació, així com les deduccions vigents el 2012 relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme al que estableix l'apartat Primer de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades durant el període impositiu 2012 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'aquell període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents generats en anys anteriors i que, per ajornament, durant el període impositiu 2012 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2013: Suma deduccions Cap. IV Tít. VI Llei 43/95 i RDLeg. 4/2004 (excepte R+D+I)

Es recullen els saldos corresponents a cadascun de les deduccions del Cap. IV del Tít. VI del RDLeg. 4/2004 (excepte les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica), així com els saldos corresponents a les deduccions vigents el 2013 relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme al que estableix l'apartat Primer de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades durant el període impositiu 2013 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'aquell període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents generats en anys anteriors i que, per ajornament, durant el període impositiu 2013 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2013: Recerca i desenvolupament i Innovació tecnològica

Es recolliran els saldos corresponents a les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 del RDLeg. 4/2004 generades durant el període impositiu 2013 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'aquell període, excepte els que s'apliquen mitjançant l'opció prevista en l'article 39.2 de la LIS en l'apartat «Deduccions R+D+I excloses del límit. Opció 39.2 LIS» de la declaració corresponent al període impositiu (pàgina 19 del model 200), i que el 2013 es van consignar en l'apartat corresponent de la pàgina 18 del model 200.

• 2014: Suma deduccions Cap. IV Tít. VI Llei 43/95 i RDLeg. 4/2004 (excepte R+D+I)

Es recullen els saldos corresponents a les deduccions relatives a cadascuna de les deduccions del Cap. IV del Tít. VI del RDLeg. 4/2004 (excepte les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica), així com els saldos corresponents a les deduccions vigents el 2014 relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme al que estableix l'apartat Primer de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades durant el període impositiu 2014 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'aquell període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per ajornament, durant el període impositiu de 2014 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2014: Recerca i desenvolupament i Innovació tecnològica

Es recolliran els saldos corresponents a les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 del RDLeg. 4/2004 generades durant el període impositiu 2014 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'aquell període, excepte els que s'apliquen mitjançant l'opció prevista en l'article 39.2 de la LIS en l'apartat «Deduccions R+D+I excloses del límit. Opció 39.2 LIS» de la declaració corresponent al període impositiu (pàgina 19 del model 200), i que el 2014 es van consignar en l'apartat corresponent de la pàgina 17 bis del model 200.

• 2015: Suma deduccions Cap. IV Tít. VI Llei 43/95 i RDLeg. 4/2004 i LIS (excepte R+D+I)

Es recullen els saldos corresponents a cadascun de les deduccions del Capítol IV del Títol VI de la LIS (excepte les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament e in novació tecnològica) i de l'article 27 bis de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, així com els saldos corresponents a les deduccions vigents el 2015 relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme al que estableix l'apartat Primer de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades durant el període impositiu 2015 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'aquell període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per ajornament, durant el període impositiu de 2015 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2015: Recerca i desenvolupament i Innovació tecnològica

Es recolliran els saldos corresponents a les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 de la LIS generades durant el període impositiu 2015 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'aquell període, excepte els que s'apliquen mitjançant l'opció prevista en l'article 39.2 de la LIS en l'apartat «Deduccions R+D+I excloses del límit. Opció 39.2 LIS» de la declaració corresponent al període impositiu (pàgina 19 del model 200), i que el 2015 es van consignar en l'apartat corresponent de la pàgina 18 del model 200.

• 2016: Suma deduccions Cap. IV Tít. VI Llei 43/95 i RDLeg. 4/2004 i LIS (excepte R+D+I)

Es recullen els saldos corresponents a cadascun de les deduccions del Capítol IV del Títol VI de la LIS (excepte les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica) i de l'article 27 bis de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, així com els saldos corresponents a les deduccions vigents el 2016 relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme al que estableix l'apartat Primer de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades durant el període impositiu 2016 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'aquell període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per ajornament, durant el període impositiu de 2016 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2016: Recerca i desenvolupament i Innovació tecnològica

Es recolliran els saldos corresponents a les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 de la LIS generades durant el període impositiu 2016 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'aquell període, excepte els que s'apliquen mitjançant l'opció prevista en l'article 39.2 de la LIS en l'apartat «Deduccions R+D+I excloses del límit. Opció 39.2 LIS» de la declaració corresponent al període impositiu (pàgina 19 del model 200), i que el 2016 es van consignar en l'apartat corresponent de la pàgina 18 del model 200.

• 2017: Suma deduccions Cap. IV Tít. VI Llei 43/95 i RDLeg. 4/2004 i LIS (excepte R+D+I)

Es recullen els saldos corresponents a cadascun de les deduccions del Capítol IV del Títol VI de la LIS (excepte les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica) i de l'article 27 bis de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, així com els saldos corresponents a les deduccions vigents el 2017 relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme al que estableix l'apartat Primer de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades durant el període impositiu 2017 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'aquell període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per ajornament, durant el període impositiu de 2017 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2017: Recerca i desenvolupament i Innovació tecnològica

Es recolliran els saldos corresponents a les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 de la LIS generades durant el període impositiu 2017 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'aquell període, excepte els que s'apliquen mitjançant l'opció prevista en l'article 39.2 de la LIS en l'apartat «Deduccions R+D+I excloses del límit. Opció 39.2 LIS» de la declaració corresponent al període impositiu (pàgina 19 del model 200), i que el 2017 es van consignar en l'apartat corresponent de la pàgina 18 del model 200.

• 2018: Suma deduccions Cap. IV Tít. VI Llei 43/95 i RDLeg. 4/2004 i LIS (excepte R+D+I)

Es recullen els saldos corresponents a cadascun de les deduccions del Capítol IV del Títol VI de la LIS (excepte les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament e in novació tecnològica) i de l'article 27 bis de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, així com els saldos corresponents a les deduccions vigents el 2018 relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme al que estableix l'apartat Primer de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades durant el període impositiu 2018 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'aquell període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per ajornament, durant el període impositiu de 2018 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2018: Recerca i desenvolupament i Innovació tecnològica

Es recolliran els saldos corresponents a les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 de la LIS generades durant el període impositiu 2018 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'aquell període, excepte els que s'apliquen mitjançant l'opció prevista en l'article 39.2 de la LIS en l'apartat «Deduccions R+D+I excloses del límit. Opció 39.2 LIS» de la declaració corresponent al període impositiu (pàgina 19 del model 200), i que el 2018 es van consignar en l'apartat corresponent de la pàgina 19 del model 200.

• 2019: Suma deduccions Cap. IV Tít. VI Llei 43/95 i RDLeg. 4/2004 i LIS (excepte R+D+I)

Es recullen els saldos corresponents a cadascun de les deduccions del Capítol IV del Títol VI de la LIS (excepte les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament e in novació tecnològica) i de l'article 27 bis de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, així com els saldos corresponents a les deduccions vigents el 2019 relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme al que estableix l'apartat Primer de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades durant el període impositiu 2019 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'aquell període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per ajornament, durant el període impositiu de 2019 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2019: Recerca i desenvolupament i Innovació tecnològica

Es recolliran els saldos corresponents a les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 de la LIS generades durant el període impositiu 2019 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'aquell període, excepte els que s'apliquen mitjançant l'opció prevista en l'article 39.2 de la LIS en l'apartat «Deduccions R+D+I excloses del límit. Opció 39.2 LIS» de la declaració corresponent al període impositiu (pàgina 19 del model 200), i que el 2019 es van consignar en l'apartat corresponent de la pàgina 19 del model 200.

• 2020: Suma deduccions Cap. IV Tít. VI Llei 43/95 i RDLeg. 4/2004 i LIS (excepte R+D+I)

Es recullen els saldos corresponents a cadascun de les deduccions del Capítol IV del Títol VI de la LIS (excepte les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica) i de l'article 27 bis de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, així com els saldos corresponents a les deduccions vigents el 2020 relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme al que estableix l'apartat Primer de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades durant el període impositiu 2020 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'aquell període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per ajornament, durant el període impositiu de 2020 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2020: Recerca i desenvolupament i Innovació tecnològica

Es recolliran els saldos corresponents a les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 de la LIS generades durant el període impositiu 2020 i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'aquell període, excepte els que s'apliquen mitjançant l'opció prevista en l'article 39.2 de la LIS en l'apartat «Deduccions R+D+I excloses del límit. Opció 39.2 LIS» de la declaració corresponent al període impositiu (pàgina 19 del model 200), i que el 2020 es van consignar en l'apartat corresponent de la pàgina 19 del model 200.

• 2021(*): Suma deduccions Cap. IV Tít. VI Llei 43/95 i RDLeg. 4/2004 i LIS (excepte R+D+I)

Es recullen els saldos corresponents a cadascun de les deduccions del Capítol IV del Títol VI de la LIS (excepte les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica) i de l'article 27 bis de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, així com els saldos corresponents a les deduccions relatives a esdeveniments declarats d'excepcional interés públic, conforme al que estableix l'apartat Primer de l'article 27.3 de la Llei 49/2002, generades en un període impositiu iniciat el 2021, però anterior al que és objecte de declaració i que, per insuficiència de quota, no es van aplicar en la liquidació d'aquell període.

Així mateix, es recullen els saldos pendents corresponents a les deduccions generades en anys anteriors i que, per ajornament, en un període impositiu anterior iniciat el 2021 van iniciar el còmput del termini per a la seua aplicació.

• 2021(*): Recerca i desenvolupament i Innovació tecnològica

Es recolliran els saldos corresponents a les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 de la LIS pendents d'aplicar corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021, excepte els que s'apliquen mitjançant l'opció prevista en l'article 39.2 de la LIS, i que es consignen en l'apartat corresponent de la pàgina 19 del model 200.

• 2021: Diferim. deducc. Cap. IV Tít. VI Llei 43/95, RDLeg. 4/2004 (DT 24a.3 LIS) i LIS

Es recullen les deduccions generades durant els períodes impositius anteriors que s'hagen acollit a l'ajornament establit en l'article 39.1 de la LIS, i que inicien el 2021 el còmput del termini d'aplicació.

A més, s'haurà de tindre en compte que en les deduccions que es computen com a conseqüència de l'ajornament, en un període impositiu diferent al de la seua generació, s'haurà de respectar tant el límit o límits establits per la normativa del període impositiu en què es van generar, com aquell vigent durant el període impositiu en el que s'aplica la deducció.