Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deduccions a aplicar

Segons el disposat en el apartat 3 de la disposició transitòria vint-i-quatrena de la LIS, les deduccions previstes al Capítol IV del Títol VI de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats i al Capítol IV del Títol VI del RDLeg. 4/2004, que estigueren pendents d'aplicar a l'inici del primer període impositiu que s'inicie a partir d'1 de gener de 2015, podran deduir-se a partir de l'esmentat període impositiu, amb els requisits previstos en la seua respectiva normativa d'aplicació anteriorment a eixa data, en el termini i amb les condicions establides a l'article 39 del LIS.

En aplicació de l'anterior, s'haurà de tindre en compte el següent:

  • Per a cada any dels compresos entre 2003 i 2020 es recullen les deduccions generades en ells i que, per insuficiència de quota, la seua aplicació es pot efectuar en períodes impositius futurs, dins del termini corresponent establit en la normativa aplicable, així com, en el seu cas, en els supòsits en què l'inici del còmput de l'esmentat termini s'haja diferit conforme al disposat a l'article 37 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats, a l'article 44 del RDLeg.4/2004 o a l'article 39 del LIS.

    Per a l'any 2021, només es recolliran les deduccions pendents d'aplicar corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021.

  • En els períodes impositius iniciats abans de 25 de juny de 2000, les deduccions del Capítol IV del Títol VI de la Llei 43/1995 podien aplicar-se en els períodes impositius que conclogueren en els cinc anys immediats i successius a partir del període impositiu en què s'hagueren generat i no aplicat el seu import total.

  • En els períodes impositius iniciats entre 25 de juny de 2000 i 31 de desembre de 2001, les deduccions per investigació i desenvolupament i innovació tecnològica, així com aquelles per al foment de les tecnologies de la informació i de la comunicació, es podien aplicar en els períodes impositius que acabaren en els deu anys immediats i successius a partir del final del període impositiu en què s'hagueren generat i no aplicat el seu import total.Per a les altres deduccions del Capítol IV del Títol VI de la Llei 43/1995, eixe termini era de cinc anys.

  • En els períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2002, les deduccions per investigació i desenvolupament i innovació tecnològica, així com aquelles per al foment de les tecnologies de la informació i de la comunicació, es poden aplicar en els períodes impositius que concloguen en els quinze anys immediats i successius a partir del final del període impositiu en què s'hagueren generat i no aplicat el seu import total.Per a les altres deduccions del Capítol IV del Títol VI de la Llei 43/1995 o del LIS, eixe termini era de deu anys.

  • De les deduccions per investigació i desenvolupament i innovació tecnològica regulades a l'article 35 del RDLeg.4/2004, les quantitats corresponents als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2012 no aplicades en ells, es poden aplicar en els períodes impositius que conclogueren en els díhuit anys immediats i successius.Per a les altres deduccions del Capítol IV del Títol VI del RDLeg.4/2004 de corresponents igualment, als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2012, eixe termini era de quinze anys, conforme al disposat a l'article 44 del RDLeg.4/2004.

  • En els períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2015, segons el disposat a l'article 39 del LIS, les quantitats corresponents a la deducció per investigació i desenvolupament i innovació tecnològica regulats a l'article 35 del LIS, podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que acaben en els díhuit anys immediats i successius.Per a les altres deduccions recollides al Capítol IV del Títol VI del LIS, eixe termini és de quinze anys.

  • Les deduccions pendents d'aplicar a l'inici del primer període impositiu que començara després d'haver-se iniciat la vigència de la respectiva norma modificadora del termini, són aplicables, sempre que es complisquen els requisits exigits, fins a completar el nou termini corresponent comptat a partir de l'acabament del període impositiu en què es van generar les deduccions.