Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deduccions a aplicar

Segons el que disposa l'apartat 3 de la disposició transitòria vint-i-quatrena de la LIS, les deduccions previstes en el Capítol IV del Títol VI de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats i en el Capítol IV del Títol VI del RDLeg. 4/2004, que estigueren pendents d'aplicar a l'inici del primer període impositiu que s'inicie a partir d'1 de gener de 2015, podran deduir-se a partir d'este període impositiu, amb els requisits prevists en la seua respectiva normativa d'aplicació amb anterioritat a aquella data, en el termini i amb les condicions establides en l'article 39 de la LIS.

En aplicació de l'anterior, s'haurà de tindre en compte el següent:

  • Per a cada any dels compresos entre 2003 i 2020 es recullen les deduccions generades en ells i que, per insuficiència de quota, la seua aplicació es pot efectuar en períodes impositius futurs, dins del termini corresponent establit en la normativa aplicable, així com, si escau, en els supòsits en què l'inici del còmput d'este termini s'haja diferit conforme al que disposa l'article 37 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats, en l'article 44 del RDLeg. 4/2004 o en l'article 39 de la LIS.

    Per a l'any 2021, només es recolliran les deduccions pendents d'aplicar corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021.

  • Durant els períodes impositius iniciats abans de 25 de juny de 2000, les deduccions del Capítol IV del Títol VI de la Llei 43/1995 podien aplicar-se durant els períodes impositius que conclogueren durant els cinc anys immediats i successius a partir del període impositiu en què s'hagueren generat i no aplicat el seu import total.

  • Durant els períodes impositius iniciats entre 25 de juny de 2000 i 31 de desembre de 2001, les deduccions per recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, així com aquelles per al foment de les tecnologies de la informació i de la comunicació, es podien aplicar durant els períodes impositius que conclogueren durant els deu anys immediats i successius a partir de la fi del període impositiu en què s'hagueren generat i no aplicat el seu import total. Per a les altres deduccions del Capítol IV del Títol VI de la Llei 43/1995, aquell termini era de cinc anys.

  • Durant els períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2002, les deduccions per recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, així com aquelles per al foment de les tecnologies de la informació i de la comunicació, es poden aplicar durant els períodes impositius que concloguen durant els quinze anys immediats i successius a partir de la fi del període impositiu en què s'hagueren generat i no aplicat el seu import total. Per a les altres deduccions del Capítol IV del Títol VI de la Llei 43/1995 o de la LIS, aquell termini era de deu anys.

  • De les deduccions per recerca i desenvolupament i innovació tecnològica regulades en l'article 35 del RDLeg. 4/2004, les quantitats corresponents als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2012 no aplicades en ells, es poden aplicar durant els períodes impositius que conclogueren durant els díhuit anys immediats i successius. Per a les altres deduccions del Capítol IV del Títol VI del RDLeg. 4/2004 corresponents igualment, als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2012, aquell termini era de quinze anys, conforme al que disposa l'article 44 del RDLeg. 4/2004.

  • Durant els períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2015, segons el que disposa l'article 39 de la LIS, les quantitats corresponents a la deducció per recerca i desenvolupament i innovació tecnològica regulades en l'article 35 de la LIS, podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguen durant els díhuit anys immediats i successius. Per a les altres deduccions recollides en el Capítol IV del Títol VI de la LIS, aquell termini és de quinze anys.

  • Les deduccions pendents d'aplicar a l'inici del primer període impositiu que començara després d'haver-se iniciat la vigència de la respectiva norma modificadora del termini, són aplicables, sempre que es complisquen els requisits exigits, fins completar el nou termini corresponent comptat a partir de la finalització del període impositiu en què es van generar les deduccions.