Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa esta disposició, els contribuents hauran de consignar en la casella [00584] «Deduccions DT 24a.1 LIS» de la pàgina 14 del model 200, l'import de les deduccions per inversions en actius fixos materials nous que tinguen dret a aplicar durant el període impositiu objecte de declaració. L'import consignat en esta casella serà el que resulte de l'emplenament del quadre de desglosse de la pàgina 16 bis del model 200 que s'explica a continuació.

Emplenament del quadre «Deduccions disposició transitòria 24a.1 LIS» (pàgina 16 bis del model 200)

Els contribuents que apliquen esta deducció per doble imposició interna hauran de complimentar este quadre de la forma que es detalla a continuació:

 • La columna «Límit conjunt» fa referència al percentatge conjunt que ha d'operar sobre la quota líquida (casella [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» de la pàgina 14 del model 200), per a determinar la quantia màxima de deducció aplicable durant el període impositiu objecte de declaració.

  Recorde:

  Segons s'establix en la disposició transitòria 24a.1 de la LIS, les deduccions procedents de diferents modalitats o períodes impositius de l'article 26 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, no podran excedir un límit conjunt del 35 per cent de la quota líquida.

 • En la columna «Deducció pendent/generada» es consignarà en les caselles corresponents, els imports de la deducció generada tant durant el període impositiu actual (2021) com en un anterior a l'actual (2016 a 2020), i que estan pendents d'aplicació a l'inici del període impositiu que és objecte de declaració.

  A tindre en compte:

  Estes deduccions es deduiran respectant el límit sobre quota líquida previst en la referida Llei i en les corresponents Lleis de pressupostos generals de l'Estat. A estos efectes, s'entendrà per quota líquida la resultant de minorar la quota íntegra en les deduccions i bonificacions previstes en els Capítols II i III del Títol VI de la LIS (casella [00582]).

  La fila «2021: Periodificació(*)» només ha de complimentar-se si l'entitat té deduccions pendents d'aplicar corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021.

 • En la columna «Aplicat en esta liquidació» es recollirà la part (o la totalitat si escau) dels imports consignats en l'anterior columna «Deducció generada» relatius a la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris, que s'apliquen en la liquidació corresponent al període objecte de liquidació.

  A tindre en compte:

  En la casella [00584] es recollirà el total dels imports consignats en la columna «Aplicat en esta liquidació» que haurà de traslladar-se a la casella [00584] de la pàgina 14 del model 200 referent a la liquidació de l'Impost.

 • En la columna «Pendent d'aplicació en períodes futurs» es consignarà la diferència positiva entre l'import de les deduccions pendents a l'inici del període impositiu o generades durant este període de la columna «Deducció pendent/generada», i l'import de les deduccions aplicades en la liquidació del període impositiu objecte de declaració de la columna «Aplicat en esta liquidació». Este import quedarà pendent d'aplicar en períodes impositius futurs, fora que el període impositiu objecte de declaració siga l'últim en el que la deducció corresponent es puga aplicar, cas en què es perdria el saldo pendent de deducció.