Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat en esta disposició, els contribuents hauran de consignar en la casella [00584] «Deduccions DT 24ª.1 LIS» de la pàgina 14 del model 200, l'import de les deduccions per inversions en actius fixos materials nous que tinguen dret a aplicar en el període impositiu objecte de declaració.L'import consignat en esta casella serà el que resulte de l'emplenament del quadre de desglossament de la pàgina 16 bis del model 200 que s'explica a continuació.

Emplenament del quadre «Deduccions disposició transitòria 24é.1 LIS» (pàgina 16 bis del model 200)

Els contribuents que apliquen esta deducció per doble imposició interna hauran d'emplenar este quadre de la forma que es detalla a continuació:

 • La columna «Límit conjunt» fa referència al percentatge conjunt que ha d'operar sobre la quota líquida (casella [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» de la pàgina 14 del model 200), per a determinar la quantia màxima de deducció aplicable en el període impositiu objecte de declaració.

  Recorde:

  Segons s'establix en la disposició transitòria 24a.1 del LIS, les deduccions procedents de diferents modalitats o períodes impositius de l'article 26 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, no podran depassar un límit conjunt del 35 per cent de la quota líquida.

 • A la columna «Deducció pendent/generada» es consignarà a les caselles corresponents, els imports de la deducció generada tant en el període impositiu actual (2021) com en un d'anterior a l'actual (2016 a 2020), i que estan pendents d'aplicació a l'inici del període impositiu que és objecte de declaració.

  A tindre en compte:

  Estes deduccions es deduiran respectant el límit sobre quota líquida previst en la referida Llei i en les corresponents Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat.A estos efectes, s'entendrà per quota líquida la resultant de minorar la quota íntegra en les deduccions i bonificacions previstes als Capítols II i III del Títol VI del LIS (casella [00582]).

  La fila «2021:Periodificació(*)» només s'ha de complimentar si l'entitat té deduccions pendents d'aplicar corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021.

 • A la columna «Aplicat en esta liquidació» es recollirà la part (o la totalitat en el seu cas) dels imports consignats a l'anterior columna «Deducció generada» relatius a la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris, que s'apliquen en la liquidació corresponent al període objecte de liquidació.

  A tindre en compte:

  En la casella [00584] es recollirà el total dels imports consignats a la columna «Aplicat en esta liquidació» que s'haurà de traslladar a la casella [00584] de la pàgina 14 del model 200 referent a la liquidació de l'Impost.

 • A la columna «Arracada d'aplicació en períodes futurs» es consignarà la diferència positiva entre l'import de les deduccions pendents a l'inici del període impositiu o generades en l'esmentat període de la columna «Deducció pendent/generada», i l'import de les deduccions aplicades en la liquidació del període impositiu objecte de declaració de la columna «Aplicat en esta liquidació». L'esmentat import quedarà pendent d'aplicar en períodes impositius futurs, tret que el període impositiu objecte de declaració siga l'última en la qual la deducció corresponent es puga aplicar, en el cas dels quals es perdria el saldo pendent de deducció.