Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Requisits

L'apartat primer de la disposició transitòria vint-i-quatrena de la LIS establix que les deduccions per inversions en actius fixos materials nous generades d'acord amb l'article 26 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats, respecte de les que el contribuent haguera optat per aplicar-les durant els períodes impositius en què es realitzen els pagaments d'acord amb el que estableix l'article 218.3 del Reglament de l'impost sobre Societats, aprovat pel Reial decret 2631/1982, de 15 d'octubre, se seguiran aplicant en les liquidacions dels períodes impositius en els que s'efectuen els referits pagaments, en les condicions i requisits prevists en la citada norma.

Les deduccions a què es referix el paràgraf anterior es deduiran respectant el límit sobre quota líquida previst en la referida Llei i en les corresponents Lleis de pressupostos generals de l'Estat.

A estos efectes s'entendrà per quota líquida la resultant de minorar la quota íntegra en les deduccions i bonificacions previstes en els Capítols II i III del Títol VI de la LIS.

Les deduccions procedents de diferents modalitats o períodes impositius de l'article 26 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, no podran excedir un límit conjunt del 35 per cent de la quota líquida.

Les deduccions a què es referixen els paràgrafs anteriors es practicaran una vegada realitzades les deduccions i bonificacions establides en els Capítols II i III del Títol VI de la LIS i, a continuació, les deduccions establides en el Capítol IV del Títol VI, límit del qual es computarà independentment de l'establit en el paràgraf anterior.