Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Requisits

El apartat primer de la disposició transitòria vint-i-quatrena de la LIS establix que les deduccions per inversions en actius fixos materials nous generades d'acord amb l'article 26 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats, respecte de les quals el contribuent haguera optat per aplicar-les en els períodes impositius que es realitzen els pagaments d'acord amb l'establit a l'article 218.3 del Reglament de l'Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 2631/1982, de 15 d'octubre, es continuaran aplicant en les liquidacions dels períodes impositius en els quals s'efectuen els referits pagaments, en les condicions i requisits previstos en l'esmentada norma.

Les deduccions a què es referix el paràgraf anterior es deduiran respectant el límit sobre quota líquida previst en la referida Llei i en les corresponents Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat.

A estos efectes s'entendrà per quota líquida la resultant de minorar la quota íntegra en les deduccions i bonificacions previstes als Capítols II i III del Títol VI del LIS.

Les deduccions procedents de diferents modalitats o períodes impositius de l'article 26 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, no podran depassar un límit conjunt del 35 per cent de la quota líquida.

Les deduccions a què es referixen els paràgrafs anteriors es practicaran una vegada realitzades les deduccions i bonificacions establides als Capítols II i III del Títol VI del LIS i, a continuació, les deduccions establides al Capítol IV del Títol VI, el límit del qual es computarà independentment de l'establit en el paràgraf anterior.