Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per inversions realitzades per les autoritats portuàries (art. 38 bis LIS)

1. Àmbit d'aplicació

Les autoritats portuàries poden deduir-se de la quota íntegra:

 1. Les inversions i les despeses relacionades amb:

  1. La infraestructura i els servicis de control del trànsit marítim .

  2. Els servicis i infraestructures destinats a millorar la seguretat de la navegació i els moviments dels vaixells en el mar litoral espanyol, inclosos els elements de senyalització marítima, abalisament i ajuts a la navegació, dels quals beneficiaris no siguen principalment els usuaris del port que els construïx i manté.

  3. Els accessos terrestres viaris i ferroviaris de servici públic general, els accessos marítims, els dragats, que beneficien a la col·lectivitat en el seu conjunt i dels quals beneficiaris no siguen principalment els usuaris del port, així com les infraestructures de millora de les xàrcies generals de transporte d'ús comú.

  4. Les infraestructures de protecció i resistència contra condicions climàtiques extremes dels quals beneficiaris no siguen principalment els usuaris del port.

  5. Els servicis i infraestructures de salvament marítim associats a l'exercici del poder públic, sempre que estes infraestructures no s'exploten comercialment, i la formació dels servicis públics responsables en matèria d'emergències, seguretat i salvament, sempre que esta formació no siga obligatòria per a les empreses.

  6. L'elaboració i implantació de plans de seguretat i protecció, en la mesura en què estos costos no estiguen associats a requisits obligatoris de seguretat que totes les companyies hagen de complir, i l'atenció d'emergències de protecció civil, en ambdós casos, quan estes activitats estiguen associades a l'exercici de poder públic i sempre que els seus beneficiaris no siguen principalment els usuaris del port.

  7. Els servicis i infraestructures de defensa contra incendis, despreniments i altres riscos relacionats amb la protecció civil, associats a l'exercici de poder públic, que no s'exploten comercialment, que no siguen obligatoris per a les empreses, que beneficien a la col·lectivitat en el seu conjunt i dels quals beneficiaris no siguen principalment els usuaris del port.

  8. Els servicis i infraestructura utilitzats exclusivament per les Forces i Cossos de Seguretat i per la Policia portuària en l'exercici de poder públic.

  9. Els servicis i infraestructures sanitàries per a l'atenció a persones en situacions de vulnerabilitat, sempre que les infraestructures no s'utilitzen per a activitats econòmiques del port.

  10. Les infraestructures i servicis per al control duaner de mercaderies, per a la inspecció en frontera exigits per normes amb rang de llei en els àmbits de sanitat animal, sanitat vegetal, sanitat exterior i seguretat industrial i interés públic, i les relacionades amb el control de passatgers i la immigració.

  11. Les infraestructures i servicis per a la vigilància de la contaminació, les emergències en matèria mediambiental i lluita contra la contaminació associades a l'exercici de poder públic, costos dels quals no siguen legalment repercutibles al causant de l'emergència, ni siguen costos en els que s'incórrega simplement per a complir la normativa legalment obligatòria per a totes les empreses, la descontaminació de sòls que no es destinen al desenvolupament d'una activitat econòmica, el desballeste d'embarcacions i equips abandonats, tractament del qual recaiga legalment sobre l'autoritat portuària per haver quedat deserts els procediments destinats a identificar l'interés privat en seu desballeste, retirada o aferrallament, i el sanejament, neteja general portuària i retirada de residus diferents dels generats pels usuaris del port, com ara les deixalles generats pels vaixells, els residus de la carrega i similars.

  12. Els servicis i infraestructures realitzats per a organismes internacionals com a conseqüència d'obligacions contretes pel Regne d'Espanya en el marc d'un tractat internacional.

  13. Els servicis i infraestructures dedicades a la Defensa Nacional.

  14. Els servicis i instal·lacions utilitzats per al desenvolupament d'activitats científiques dels quals resultats no tinguen per objecte la seua explotació econòmica i a les actuacions de monitoratge i predicció del mitjà físic amb finalitats d'investigació i informació meteorològica dels quals resultats no s'exploten comercialment.

  15. Els servicis d'enllumenat de zones comunes en benefici de la col·lectivitat, d'ús públic i obertes dels quals beneficiaris no siguen principalment els usuaris del port.

  16. Les actuacions de protecció o correcció de la deriva litoral dels quals beneficiaris no siguen principalment els usuaris del port.

  17. Les inversions i servicis relacionats amb el foment de la cultura i el patrimoni històric i cultural, inclosos els prevists en l'apartat 1 de l'article seixanta-huit de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, en els supòsits en els que les obres públiques no estiguen relacionades amb l'activitat econòmica de l'autoritat portuària, així com les actuacions de rehabilitació de béns amb protecció cultural que no s'exploten comercialment i beneficien a la societat en el seu conjunt.

  18. Les actuacions d'urbanització i en desenvolupament i revitalització de solc público per al seu ús públic sense explotació comercial.

 2. Les inversions i les despeses realitzats per a la construcció, substitució o millora de les infraestructures dels ports marítims, per a la construcció, substitució o millora de les infraestructures d'accés als mateixos o per a les activitats de dragat, en els termes i amb les condicions previstes en el Capítol I i en els articles 56 ter i 56 quater del Reglament (UE ) NÚM. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

  L'import d'esta deducció serà el que resulte d'aplicar a estes inversions i despeses el percentatge d'intensitat màxima d'ajuda permesa calculada d'acord amb el que disposa l'article 56 ter i 56 quater, respectivament, del Reglament (UE) NÚM. 651/2014.

 3. Les inversions que superen els llindars establits en les lletres ee) i ff) de l'article 4.1 del Reglament (UE) NÚM. 651/2014 podran deduir-se en la mesura en què la Comissió Europea haja declarat la seua compatibilitat amb el mercat interior de conformitat amb el que preveu l'article 108.3 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea i es complisquen les condicions establides per la Comissió en la Decisió corresponent. Esta deducció només es podrà aplicar a partir del període impositiu en el que la Comissió Europea haja declarat la compatibilitat de les inversions que donen lloc a la mateixa.

  L'import d'esta deducció serà el que resulte d'aplicar a estes inversions el percentatge d'intensitat màxima d'ajuda autoritzada per la Comissió.

Les inversions o despeses objecte d'esta deducció per inversions realitzades per les autoritats portuàries, s'han de minorar en l'import de les subvencions rebudes.

2. Particularitats de la deducció

Les autoritats portuàries hauran de portar els oportuns registres comptables i documentals específics que permeten identificar les despeses i inversions sobre els quals s'aplica la deducció.

Esta deducció queda exclosa dels límits del 25 i 50 per cent a què es referix l'article 39.1 de la LIS, pel que a l'efecte del càlcul d'este límit no es computarà esta deducció.

Les quantitats no deduïdes durant el període impositiu podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguen dins dels 15 anys immediats i successius.

3. Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa l'article 38 bis de la LIS, els contribuents hauran de consignar en la casella [02315] «Deducció per inversions i despeses realitzades per les autoritats portuàries» de la pàgina 14 del model 200, l'import de la deducció per inversions i despeses realitzades per les autoritats portuàries que apliquen durant el període impositiu objecte de declaració.