Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deducció per inversions realitzades per les autoritats portuàries (art. 38 bis LIS)

1.Àmbit d'aplicació

Les autoritats portuàries poden deduir-se de la quota íntegra:

 1. Les inversions i despeses relacionats amb:

  1. La infraestructura i els serveis de control del trànsit marítim.

  2. Els serveis i infraestructures destinats a millorar la seguretat de la navegació i els moviments dels vaixells al mar litoral espanyol, inclosos els elements de senyalització marítima, abalisament i ajudes a la navegació, els beneficiaris dels quals no siguen principalment els usuaris del port que els construïx i manté.

  3. Els accessos terrestres viaris i ferroviaris de servei públic general, els accessos marítims, els dragatges, que beneficien la col·lectivitat en el seu conjunt i els beneficiaris del qual no siguen principalment els usuaris del port, així com les infraestructures de millora de les xarxes generals de transport d'ús comú.

  4. Les infraestructures de protecció i resistència contra condicions climàtiques extremes els beneficiaris del qual no siguen principalment els usuaris del port.

  5. Els serveis i infraestructures de salvament marítim associats a l'exercici del poder públic, sempre que les esmentades infraestructures no s'exploten comercialment, i la formació dels serveis públics responsables en matèria d'emergències, seguretat i salvament, sempre i quan l'esmentada formació no siga obligatòria per a les empreses.

  6. L'elaboració i implantació de plans de seguretat i protecció, en la mesura que estos costos no estiguen associats a requisits obligatoris de seguretat que totes les companyies hagen de complir, i l'atenció d'emergències de protecció civil, en ambdós casos, quan estes activitats estiguen associades a l'exercici de poder públic i sempre que els seus beneficiaris no siguen principalment els usuaris del port.

  7. Els serveis i infraestructures de defensa contra incendis, despreniments i altres riscos relacionats amb la protecció civil, associats a l'exercici de poder públic, que no s'exploten comercialment, que no siguen obligatoris per a les empreses, que beneficien la col·lectivitat en el seu conjunt i els beneficiaris del qual no siguen principalment els usuaris del port.

  8. Els serveis i infraestructura utilitzats exclusivament per les Forces i Cossos de Seguretat i per la Policia portuària a l'exercici de poder públic.

  9. Els serveis i infraestructures sanitàries per a la atenció a persones en situacions de vulnerabilitat, sempre que les infraestructures no s'utilitzen per a activitats econòmiques del port.

  10. Les infraestructures i serveis per al control duaner de mercaderies, per a la inspecció en frontera exigits per normes amb rang de llei en els àmbits de sanitat animal, sanitat vegetal, sanitat exterior i seguretat industrial i interés públic, i les relacionades amb el control de passatgers i la immigració.

  11. Les infraestructures i serveis per a la vigilància de la contaminació, les emergències en matèria mediambiental i lluita contra la contaminació associades a l'exercici de poder públic, els costos del qual no siguen legalment repercutibles al causant de l'emergència, ni siguen costos en els que s'incórrega simplement per a complir la normativa legalment obligatòria per a totes les empreses, la descontaminació de terres que no es destinen al desenvolupament d'una activitat econòmica, el desballestament d'embarcacions i equips abandonats, el tractament del qual recaiga legalment sobre l'autoritat portuària per haver quedat deserts els procediments destinats a identificar l'interés privat en el seu desballestament, retirada o achatarramiento, i el sanejament, neteja general portuària i retirada de residus diferents dels generats pels usuaris del port, tals com els rebutjos generats pels vaixells, els residus de la càrrega i similars.

  12. Els serveis i infraestructures realitzats per a organismes internacionals com a conseqüència d'obligacions contretes pel Regne d'Espanya en el marc d'un tractat internacional.

  13. Els serveis i infraestructures dedicades a la Defensa Nacional.

  14. Els serveis i instal·lacions utilitzats per al desenvolupament d'activitats científiques els resultats del qual no tinguen per objecte la seua explotació econòmica i a les actuacions de monitoratge i predicció del medi físic amb finalitats d'investigació i informació meteorològica els resultats de la qual no s'exploten comercialment.

  15. Els serveis de enllumenat de zones comunes en benefici de la col·lectivitat, d'ús públic i obertes els beneficiaris del qual no siguen principalment els usuaris del port.

  16. Les actuacions de protecció o correcció de la deriva litoral els beneficiaris del qual no siguen principalment els usuaris del port.

  17. Les inversions i serveis relacionats amb el foment de la cultura i el patrimoni històric i cultural, inclosos els previstos en l'apartat 1 de l'article seixanta-huit de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, en els supòsits en els quals les obres públiques no estiguen relacionades amb l'activitat econòmica de l'autoritat portuària, així com les actuacions de rehabilitació de béns amb protecció cultural que no s'exploten comercialment i beneficien a la societat en el seu conjunt.

  18. Les actuacions de urbanització i en desenvolupament i revitalització de terra público per al seu ús públic sense explotació comercial.

 2. Les inversions i despeses realitzades per a la construcció, substitució o millora de les infraestructures dels ports marítims, per a la construcció, substitució o millora de les infraestructures d'accés als mateixos o per a les activitats de dragatge, en els termes i amb les condicions previstes al Capítol I i als articles 56 ter i 56 quater del Reglament (UE) Núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

  L'import d'esta deducció serà el que resulte d'aplicar a les esmentades inversions i despeses el percentatge d'intensitat màxima d'ajuda permesa calculada d'acord amb el disposat a l'article 56 ter i 56 quater, respectivament, del Reglament (UE) Núm. 651/2014.

 3. Les inversions que superen els llindars establits en les lletres ee) i ff) de l'article 4.1 del Reglament (UE) Núm. 651/2014 podran deduir-se en la mesura que la Comissió Europea haja declarat la seua compatibilitat amb el mercat interior de conformitat amb el previst a l'article 108.3 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea i es complisquen les condicions establides per la Comissió en la Decisió corresponent.Esta deducció només es podrà aplicar a partir del període impositiu en què la Comissió Europea haja declarat la compatibilitat de les inversions que donen lloc a la mateixa.

  L'import d'esta deducció serà el que resulte d'aplicar a les esmentades inversions el percentatge d'intensitat màxima d'ajuda autoritzada per la Comissió.

Les inversions o despeses objecte d'esta deducció per inversions realitzades per les autoritats portuàries, s'han de minorar en l'import de les subvencions rebudes.

2.Particularitats de la deducció

Les autoritats portuàries hauran de portar els oportuns registres comptables i documentals específics que permeten identificar les despeses i inversions sobre les quals s'aplica la deducció.

Esta deducció queda exclosa dels límits del 25 i 50 per cent que es referix l'article 39.1 de la LIS, pel que a efectes del càlcul de l'esmentat límit no es computarà esta deducció.

Les quantitats no deduïdes en el període impositiu podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que acaben dins dels 15 anys immediats i successius.

3.Emplenament del model 200

En aplicació del disposat a l'article 38 bis de la LIS, els contribuents hauran de consignar en la casella [02315] «Deducció per inversions i despeses realitzades per les autoritats portuàries» de la pàgina 14 del model 200, l'import de la deducció per inversions i despeses realitzades per les autoritats portuàries que apliquen en el període impositiu objecte de declaració.