Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per inversions a les Canarias

Les entitats amb domicili fiscal a les Canarias, tenen dret a aplicar-se una sèrie de deduccions per les inversions realitzades i que romanguen en l'Arxipèlag Canari, per a les quals l'article 94 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canarias establix en l'impost sobre societats la particularitat consistent en l'aplicació d'uns percentatges i límits de deducció superiors als establits en el règim general de deducció:

  • Els tipus aplicables sobre les inversions realitzades seran superiors en un 80 per cent als del règim general, amb un diferencial mínim de 20 punts percentuals.

  • La deducció per inversió a les Canarias, tindrà per límit màxim el percentatge que a continuació s'indica de la quota líquida resultant de minorar la quota íntegra en l'import de les deduccions per doble imposició i, si escau, les bonificacions previstes en l'article 25 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats (actualment, articles 33 i 34 de la LIS ). Tal percentatge serà sempre superior en un 80 per cent al que per a cada modificació de la deducció per inversions es fixe en el règim general amb un diferencial mínim de 35 punts percentuals. Per tant, el límit de la deducció s'establix el 60 per cent de la quota líquida del període impositiu, que s'eleva al 90 per cent quan l'import de les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica i per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en visc d'arts escèniques i musicals, que corresponga a despeses i inversions efectuats en el propi període impositiu, excedisca el 10 per cent d'esta quota líquida.

Important:

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir del 7 de novembre de 2018, per a les illes de La Palma, La Gomera i El Hierro els límits conjunts del 60 per 100 i del 90 per 100 s'eleven, respectivament, al 70 per 100 i al 100 per 100, sempre que la normativa comunitària d'ajuts d'estat així el permeta i es tracti d'inversions contemplades en la Llei 2/2016, de 27 de setembre i altres lleis de mesures per a l'ordenació de l'activitat econòmica d'estes illes.

Les entitats que tinguen dret a aplicar-se les deduccions per inversions realitzades a les Canarias consignaran el seu import en la casella [00590] «Deduccions Inversió les Canarias» de la pàgina 14 del model 200. L'import consignat en esta casella serà el que resulte de l'emplenament del quadre de desglosse «Deduccions inversió a les Canarias amb límits incrementats» de les pàgines 16 bis i 17 del model 200.

Pot consultar les modalitats de deducció per inversions a les Canarias i les seues particularitats en el Capítol 12 d'este Manual pràctic.