Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Supòsit pràctic de deduccions

La societat «A» exercici econòmic del qual té una durada de dotze mesos i és coincident amb l'any natural, compta amb les següents dades a l'hora de presentar la seua declaració de l'impost sobre societats de l'exercici 2021:

 1. La quota íntegra, minorada en les deduccions per doble imposició i en les bonificacions (casella [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» de la pàgina 14 del model 200), és de 100.000 euros.

 2. Té pendents d'aplicació les següents deduccions procedents de períodes anteriors:

  • Exercici 2014: Per inversió de beneficis: 20.000 euros.

  • Exercici 2015: Per despeses en recerca i desenvolupament: 2000 euros.

  • Exercici 2016: Per donatius a UNICEF : 1.000 euros.

  • Exercici 2017: Per creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat: 3.300 euros.

  • Exercici 2018: Per la seua participació en el Programa Universa Dona: 1.800 euros.

  • Exercici 2019: Per despeses en innovació tecnològica: 2.500 euros.

 3. Durant l'exercici 2021, ha realitzat inversions a les Canarias per adquisició d'actius fixos materials que, d'acord amb el que disposa la Llei 20/1991, donen dret a una deducció per un import de 2000 euros.

 4. L'import de la deducció per activitats de recerca i desenvolupament corresponent a despeses i inversions efectuats en l'exercici 2021 ascendix a 21.000 euros (excedix el 10 per cent de la quota íntegra de 2021 minorada en les deduccions per a evitar la doble imposició i les bonificacions). En l'exercici 2021, no efectua inversions en innovació tecnològica.

Solució:

Quota íntegra ajustada positiva (casella [00582]): 100.000 euros

Aplicació de les deduccions:

 • Per inversió de beneficis 2014 (saldo pendent): 20.000

  S'aplica: 20.000

 • Per despeses en recerca i desenvolupament 2015 (saldo pendent): 2000

  S'aplica (1): 2000

 • Per donatius a UNICEF 2016 (saldo pendent): 1.000

  S'aplica: 1.000

 • Per creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat 2017 (saldo pendent): 3.300

  S'aplica (1): 3.300

 • Per la seua participació en el programa Universa Dona 2018 (saldo pendent): 1.800

  S'aplica (1): 1.800

 • Per despeses en innovació tecnològica 2019 (saldo pendent): 2.500

  S'aplica (1): 2.500

 • Per inversions a les Canarias realitzades en 2021: 2000

  S'aplica (2): 2000

 • Per despeses en recerca i desenvolupament 2021 : 21.000

  S'aplica (1) (3): 20.400

Càlcul quota líquida positiva :

Quota íntegra, minorada en deduccions per doble imposició i bonificacions = 100.000 euros

(-) Deduccions aplicades = 53.000 euros

Quota líquida positiva (casella [00582]) = 47.000 euros

Notes a l'exemple:

(1) El límit conjunt de les deduccions del Capítol IV del Títol VI de la LIS ascendix a 50.000 euros. D'acord amb el que preveu l'article 39 de la LIS s'eleva del 25 per cent al 50 per cent sobre la quota íntegra ajustada positiva, a l'excedir l'import de la deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica del 10 per cent d'este import. (tornar investigació 2015) (tornar creació) (tornar participació) (tornar innovació) (tornar investigació 2020)

(2) El límit aplicable segons la Llei 20/1991, ascendix al 50 per cent sobre la quota íntegra ajustada positiva (50.000 euros). (Tornar)

(3) Esta deducció no es pot aplicar en la seua totalitat per superar el referit límit conjunt. (Tornar)

Emplenament de la declaració de l'Impost en l'exercici  2021 (quadres pàgines 16 bis, 17 i 18 del model 200)

Deduccions inversió a les Canarias amb límits incrementats
Total [00886] 2000 [00590] 2000 [00887] 0
DeduccionsDeducció pendent
generada
Aplicat en esta
liquidació
Pendent d'aplicació en
exercicis futurs
2021: Inversions a les Canarias
(Llei 20/1991)
[00217] 2000 [00218] 2000 [00219] 0
Deduccions per a incentivar determinades activitats
(Cap. IV Tít. VI, DT 24a.3 LIS i art. 27.3 primera Llei 49/2002)
Total [00831] 51.600 [00588] 51.000 [00832] 600
DeduccionsDeducció pendent
generada
Aplicat en esta
liquidació
Pendent d'aplicació en
exercicis futurs
2014: Suma deduccions Cap. IV Tít. VI
Llei 43/95 i RDLeg. 4/2004
[01063] 20.000 [01064] 20.000 [01065] 0
2015: Recerca i desenvolupament (CT) [00986] 2000 [00810] 2000 [00507] 0
2016: Suma deduccions Cap. IV Tít. VI
Llei 43/95, RDLeg. 4/2004 i LIS (excepte R+D+I)
[01614] 1.000 [01615] 1.000 [01616] 0
2017: Suma deduccions Cap. IV Tít. VI
Llei 43/95, RDLeg. 4/2004 i LIS
[01847] 3.300 [01848] 3.300 [01849] 0
2018: Suma deduccions Cap. IV Tít. VI
Llei 43/95, RDLeg. 4/2004 i LIS (excepte R+D+I)
[02218] 1.800 [02219] 1.800 [02220] 0
2019: Innovació tecnològica (IT) [02359] 2.500 [02360] 2.500 [02361] 0
2021: Investigació i desarollo (CT) [00798] 21.000 [00799] 20.400 [00800] 600