Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per reversió de mesures temporals (DT 37a.2 LIS)

1. Import de la deducció

Per als períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2015, per tal de mitigar els efectes de la reducció dels tipus de gravamen en l'actualització de balanços de l'exercici 2012, l'apartat 2 de la disposició transitòria trenta-setena de la LIS va establir una nova deducció sobre la quota íntegra per als contribuents que tributen al tipus general de gravamen de l'impost sobre societats.

Així, segons el que disposa la citada disposició, els contribuents que tributen al tipus de gravamen general previst en l'article 29.1 de la LIS que s'hagueren acollit a l'actualització de balanços prevista en l'article 9 de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica, tindran dret a una deducció en la quota íntegra del 5 per cent (2 per cent per als períodes impositius que s'inicien el 2015) de les quantitats que integren en la base imposable del període impositiu derivades de l'amortització corresponent a l'increment net de valor resultant d'aquella actualització.

A tindre en compte:

Esta deducció s'aplicarà amb posterioritat a les altres deduccions i bonificacions que resulten d'aplicació per l'impost sobre societats, pel que no se'ls aplica el límit conjunt.

Les quantitats no deduïdes per insuficiència de quota íntegra podran deduir-se en períodes impositius següents, sense limitació temporal.

2. Emplenament del model 200

Els contribuents consignaran en la casella [01041] «Deducció per reversió de mesures temporals DT 37a.2 LIS» de la pàgina 14 del model 200, l'import corresponent a estes deduccions que apliquen durant el període impositiu objecte de declaració. L'import consignat en esta casella serà el que resulte de l'emplenament del quadre de desglosse de la pàgina 19 del model 200 que s'explica a continuació.

Emplenament del quadre «Deducció per reversió de mesures temporals DT 37a.2 LIS» (pàgina 19 del model 200)

En este quadre s'haurà de consignar els imports de la deducció per reversió de mesures temporals generades en els exercicis 2015 a 2021, de la manera com es detalla a continuació:

  • En la columna «Base de deducció» es consignaran els imports corresponents a les quantitats que s'integren en la base imposable dels exercicis 2015 a 2021 derivades de l'amortització de l'increment net de valor resultant de l'actualització de balanços prevista en l'article 9 de la Llei 16/2012, de 27 de desembre.

    La fila «2021 (*)» només ha de complimentar-se si l'entitat té deduccions pendents d'aplicar, corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021.

  • En la columna «Import generat/pendent al principi del període» es consignarà els imports derivats d'aplicar a les quantitats de la columna «Base de deducció», el percentatge del 2 per cent (per al període impositiu 2015) i del 5 per cent (per als períodes impositius 2016 a 2021).

  • En la columna «Import aplicat» es consignarà els imports corresponents a les quantitats consignades en l'anterior columna  «Import generat/pendent al principi del període», que s'hagen aplicat durant el període impositiu objecte de declaració.

    En la casella [01041] es recollirà el total dels imports consignats en la columna «Aplicat en esta liquidació» que haurà de traslladar-se a la casella [01041] de la pàgina 14 del model 200 referent a la liquidació de l'Impost.

  • En la columna «Import pendent» es consignarà els imports corresponents a les quantitats que queda pendent d'aplicar per a períodes impositius futurs.