Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Càlcul de les bases imposables individuals i del grup

D’acord amb el que estableix l'apartat anterior, cal reiterar que en el cas d'entitats amb sucursals que tributen d'acord amb el règim ZEC, la part de la base imposable de l'entitat que forme part d'un grup fiscal atribuïble a la sucursal no s'inclourà en la base imposable individual de la referida entitat a l'efecte de la determinació de la base imposable del grup fiscal.

Amb caràcter general, d'acord amb el que preveu l'article 62 a) de la LIS, els requisits o qualificacions establits tant en la normativa comptable per a la determinació del resultat comptable, com en esta Llei per a l'aplicació de qualsevol mena d'ajustaments a aquell, en els termes establits en l'article 10.3 d'esta Llei, es referiran al grup fiscal.

De manera que, en primer lloc, el resultat comptable ha de ser corregit en tot allò en el que per estar l'entitat en un grup fiscal, els requisits o qualificacions comptables han de variar. Este canvi ve reflectit en la nova partida «Correccions al resultat comptable al considerar els requisits o qualificacions comptables referits al grup fiscal (art. 62.1 a) LIS)» que apareix en la pàgina 12 del model, casella [01230] per als augments i casella [01231] per a les disminucions. Un exemple dels ajustaments que haurien de consignar-se en estes caselles, seria els derivats de les vendes d'accions de l'entitat dominant del grup.

D'altra banda, els requisits o qualificacions que establix la Llei de l'impost sobre Societats a aplicar sobre el resultat comptable es referiran al grup fiscal. Açò implica que tots els ajustaments al resultat comptable recollits en les pàgines 12 i 13 del model 200 baix la denominació de «Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per IS)», han d'anar amb criteris de grup.

Finalment, l'article 63 de la LIS establix una sèrie de regles especials per a la determinació de la base imposable individual de les entitats que formen part del grup:

  1. El límit establit en l'article 16 de la LIS en relació amb la deduïbilitat de despeses financeres es referirà al grup fiscal. És a dir, les caselles [00363] i [00364] de la pàgina 12 vindran determinades pel límit que el grup s'haja d'aplicar en relació amb aquella entitat.

  2. No s'inclourà en les bases imposables individuals la reserva de capitalització a què es referix l'article 25 de la LIS. És a dir, que per a la determinació de la base imposable individual que es trasllada al model 220, no es considerarà la casella [01032] de la pàgina 13 del model 200.

  3. No s'inclouran en les bases imposables individuals les dotacions a què es referix l'article 11.12 de la LIS.

    A estos efectes, no s'hauran de complimentar les partides de «Pèrdues per deteriorament de l'art.13.1 LIS i provisions i despeses (art. 14.1 i 14.2 LIS als que es referix l'art.11.12 LIS)» i la d'«Aplicació del límit de l'art.11.12 LIS a les pèrdues per deteriorament de l'art.13.1 LIS i provisions i despeses (art. 14.1 i 14.2 LIS)». És a dir, no s'hauran de complimentar les caselles [00415], [00211], [00416] i [00543] de la pàgina 12 del model 200.

  4. No s'inclourà en les bases imposables individuals la compensació de bases imposables negatives que hagueren correspost a l'entitat en règim individual, que es recull en la casella [00547] de la pàgina 13 del model 200.

  5. No s'inclourà en les bases imposables individuals la reserva d'anivellament a què es referix l'article 105 de la LIS. És a dir, no es tindrà en compte l'import consignat en les caselles [01033] i [01034] de la pàgina 13 del model 200.

En definitiva, amb motiu de les variacions introduïdes per la LIS, ha sigut necessari determinar una base imposable individual específica per a les entitats que tributen en el règim de consolidació fiscal, en concret la casella [01029] de la pàgina 13 del model 200. D'aquesta manera, la base imposable a traslladar serà la de la casella [01029] i no la de la casella [00550].