Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Determinació de la base imposable i la quota íntegra en règim de tributació individual, per a l'aplicació dels límits establits en els articles 67, apartats c), d) i e), i 71.2 de la LIS

D'acord amb l'article 67 e) de la LIS, les bases imposables negatives de qualsevol entitat pendents de compensar en el moment de la seua integració en el grup fiscal podran ser compensades en la base imposable d'este, amb el límit del 70 per cent de la base imposable individual de la pròpia entitat, tenint en compte les eliminacions i incorporacions que corresponguen a esta entitat.

Per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2016, la disposició addicional quinzena de la LIS establix que els contribuents import net del qual del volum de negoci siga com a mínim de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, substituiran el límit establit en les lletres d) i e) de l'article 67 de la LIS pels següents:

  • El 50 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net del volum de negoci siga com a mínim de 20 milions d'euros però inferior a 60 milions d'euros.

  • El 25 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net del volum de negoci siga com a mínim de 60 milions d'euros.

Per tant, per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2017, els contribuents als que no resulte d'aplicació la disposició addicional quinzena de la LIS, hauran d'aplicar el límit del 70 per cent establit en l'article 67 e) d'esta Llei.

I d'altra banda, l'article 71.2 de la LIS establix que les deduccions de qualsevol entitat pendents d'aplicació en el moment de la seua inclusió en el grup fiscal, podran deduir-se en la quota íntegra del grup fiscal amb el límit que haguera correspost a esta entitat en el règim individual de tributació, tenint en compte les eliminacions i incorporacions que corresponguen a esta entitat, d'acord amb el que estableixen els articles 64 i 65 de la LIS.

En definitiva, per a determinar l'import de les bases imposables negatives a compensar i les deduccions a aplicar durant el període, generades per una entitat amb caràcter previ a la seua incorporació al grup, és necessari determinar la tributació individual de l'entitat amb criteris de grup tenint en compte les eliminacions i incorporacions.

Per a determinar la liquidació individual de l'entitat amb criteris de grup s'ha de continuar amb la liquidació des de la casella [01029] de la pàgina 13 del model 200. De manera que partint de la base imposable individual tinguda en compte per al càlcul de la base imposable del grup, casella [01029], s'han de sumar les eliminacions i incorporacions corresponents a l'entitat, casella [01030], i la integració individual de les dotacions de l'article 11.12 de la LIS, casella [01031], de la qual emplenament no ha sigut possible en la pàgina 12 del model 200 (caselles [00415], [00211], [00416] i [00543]).

El resultat ens determinarà la base imposable abans de la compensació de bases imposables negatives de la casella [00550], i a partir d'ahí es complimentarà l'autoliquidació de la quota líquida positiva, és a dir la casella [00592] de la pàgina 14 del model 200, sempre respectant el criteri del grup.