Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

No emplenament dels quadres d'arrossegue en el model 200

Les bases imposables negatives i les deduccions generades per les entitats amb caràcter previ a la seua inclusió en el règim de consolidació fiscal s'aplicaran al si del grup, és a dir, en la declaració consolidada, d'acord amb els límits determinats per la liquidació individual, però aplicant per al càlcul d'esta criteris de grup i tenint en compte les eliminacions i incorporacions que corresponguen a l'entitat.

Esta modificació de criteri implica que els imports a aplicar en la liquidació, tant en el model 200 com en el 220, relatius a compensació de bases imposables negatives, deduccions, reserva de capitalització, reserva d'anivellament, limitació en la deduïbilitat de despeses financeres de l'article 16 de la LIS, dotacions per deteriorament dels crèdits i altres actius de l'article 11.12 de la LIS, conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària i compensació de quotes, ser iguals. Per este motiu queda exclosa la possibilitat de complimentar els quadres d'arrossegue d'estes partides en el model 200, havent de consignar-se exclusivament en el model 220.

Estes entitats, per tant, quedaran exemptes de complimentar de la pàgina 15 a la 20 ter, excepte la pàgina 19, pel que fa a l'aplicació de resultats, el detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys i la pàgina 20 bis, en l'apartat de reversió de les pèrdues per deteriorament de valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats pendents de reversió.

En el cas dels grups de cooperatives tampoc hauran de complimentar el quadre de detall de compensació de quotes de la pàgina 22 del model 200.