Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Tributació de sucursals en la Zona Especial Canària d'entitats que tributen en règim de consolidació fiscal

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2018, la Llei 8/2018, de 5 de novembre, per la qual es modifica la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, afegix una nova disposició addicional catorzè bis que regula l'aplicació del règim de consolidació fiscal a entitats amb sucursals en la Zona Especial Canària.

Esta disposició addicional catorzè bis de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, establix que l'aplicació del tipus de gravamen especial establit l'article 43 d'esta Llei en el cas de sucursals de la Zona Especial Canària d'entitats amb residència fiscal a Espanya no impedirà a estes entitats formar part d'un grup fiscal que aplique el règim de consolidació fiscal previst en el Capítol VI del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

Malgrat el que s'ha esmentat anteriorment, la part de la base imposable de l'entitat que forme part d'un grup fiscal i que siga atribuïble a la sucursal de la Zona Especial Canària no s'inclourà en la base imposable individual de l'entitat a l'efecte de la determinació de la base imposable del grup fiscal, sent objecte de declaració separada en els termes que reglamentàriament es determinen.

Degut a esta novetat introduïda per esta disposició i a falta de desplegament reglamentari, els contribuents que tinguen sucursals de la Zona Especial Canària (ZEC) d'entitats amb residència fiscal a Espanya que formen part d'un grup fiscal que aplique el règim de consolidació fiscal, hauran de presentar dos models 200, ja que la llei disposa que es declararà separadament:

  1. Model 200 per a declarar la part de base imposable a la que se li aplicarà el tipus de gravamen de zona ZEC:

    Haurà de marcar-se la casella [00079] «Entitats ZEC en consolidació fiscal» de la pàgina 1 del Model 200, sense indicar que forma part d'un grup fiscal, és a dir, sense marcar les caselles [00009] «Entitat dominant de grup fiscal» o [00010] «Entitat dependent de grup fiscal» incloses en esta pàgina 1.

    Esta declaració haurà de complimentar-se, únicament, amb dades relatives a la sucursal de la Zona Especial Canària d'entitats amb residència fiscal a Espanya, tant en les pàgines dedicades a Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys i Estat de canvis en el patrimoni net, així com les dades relatives a la liquidació.

  2. Model 200 per la part de base imposable que no tributa al tipus especial i que aplicarà el règim especial de consolidació:

    Haurà de marcar-se la casella [00009] «Entitat dominant de grup fiscal» o la casella [00010] «Entitat dependent de grup fiscal», segons siga el cas, incloses en la pàgina 1 del Model 200, sense indicar que per la part de la sucursal de la Zona Especial Canària aplica el tipus de gravamen especial, és a dir, sense marcar la casella [00079] «Entitats ZEC en consolidació fiscal».

    Esta declaració haurà de complimentar-se, únicament, amb dades relatives a l'entitat que forma part d'un grup fiscal i que no són atribuïbles a la sucursal de la Zona Especial Canària, és a dir, hauran d'incorporar-se les dades relatives a la base imposable individual de l'entitat a l'efecte de la determinació de la base imposable del grup fiscal, tant en les pàgines dedicades a Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys i Estat de canvis en el patrimoni net, així com les dades relatives a la liquidació de la part que aplicarà el règim de consolidació fiscal.