Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Capítol 8. Operacions amb persones o entitats vinculades

La LIS establix que la valoració comptable és el criteri general que ha de tindre's en compte per a determinar la quantia de l'impost sobre societats.

No obstant això, per a determinats negocis jurídics i operacions, entre els quals s'inclouen les operacions vinculades, este criteri se substituïx pel de valor de mercat. Per este motiu, i d'acord amb el que estableix l'article 18 de la LIS, el valor que ha de considerar-se per a computar estes operacions és aquell que se n'hauria recordat per persones o entitats independents en condicions que respecten el principi de lliure competència.

L'establiment d'este criteri especial de valoració implica que les empreses, d'una banda, informen a l'Administració tributària de les operacions dutes a terme en l'exercici (obligacions d'informació ); i per un altre, disposen de la necessària justificació que acredite que la valoració s'ha efectuat correctament (obligacions de documentació ).

Per als períodes impositius que es van iniciar a partir d'1 de gener de 2015, la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, i sobretot, el Reglament de l'impost sobre Societats aprovat pel Reial decret 634/2015, de 10 de juliol, en el seu Capítol V «Informació i documentació sobre entitats i persones vinculades» del Títol I, van introduir una sèrie de novetats que han suposat una modificació substancial de les obligacions d'informació i documentació d'estes operacions.

Posteriorment, i amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2016, el Reial decret 1074/2017, de 29 de desembre, va modificar la regulació de la informació i documentació sobre entitats i operacions vinculades regulades en el Reglament de l'impost sobre Societats, per a incorporar l'obligació de presentar la denominada informació país per país. Esta modificació es basa en les conclusions adoptades en el denominat Pla d'acció «BEPS», açò és, «Base Erosion and Profit Shifting» (el Pla d'acció contra l'erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis), que s'han anat elaborant al si de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i que van culminar l'any 2015 en la denominada «Acció 13» que, entre altres aspectes, recull una sèrie de normes tendents a facilitar aquella informació.

A continuació, analitzarem el contingut de les obligacions d'informació i documentació, tenint en compte que l'obligació d'informació és una obligació diferent i independent de l'obligació de documentació.

  1. Obligacions d'informació
  2. Obligacions de documentació