Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Obligacions de documentació

L'article 18.1 de la LIS exigix que les operacions efectuades entre persones o entitats vinculades es valoren a valor de mercat.

S'entendrà per valor de mercat aquell que se n'hauria recordat per persones o entitats independents en condicions que respecten el principi de lliure competència.

L'article 18.2 de la LIS establix que es consideraran persones o entitats vinculades les següents:

  1. Una entitat i els seus socis o partícips.

  2. Una entitat i els seus consellers o administradors, tret del que és corresponent a la retribució per l'exercici de les seues funcions.

  3. Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins el tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.

  4. Dos entitats que pertanguen a un grup.

  5. Una entitat i els consellers o administradors d'una altra entitat, quan ambdues entitats pertanguen a un grup.

  6. Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament en, com a mínim, el 25 per cent del capital social o dels fons propis.

  7. Dos entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins el tercer grau, participen, directament o indirectament en, com a mínim, el 25 per cent del capital social o els fons propis.

  8. Una entitat resident en territori espanyol i els seus establiments permanents a l'estranger.

En els supòsits en els que la vinculació es definisca en funció de la relació dels socis o partícips amb l'entitat, la participació haurà de ser igual o superior al 25 per cent. La menció als administradors inclourà als de dret i als de fet.

Existix grup quan una entitat ostente o puga ostentar el control d'una altra o d'altres segons els criteris establits en l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la seua residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

  1. Documentació específica
  2. Quadre resum