Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Documentació específica

Segons el que disposa l'article 18.3 de la LIS estes persones o entitats vinculades, per tal de justificar que les operacions efectuades s'han valorat pel seu valor de mercat, hauran de mantindre a disposició de l'Administració tributària la documentació específica que s'establisca reglamentàriament.

En relació amb l'article 18.3 de la LIS, l'article 13.2 del RIS establix que esta documentació específica s'elaborarà d'acord amb els principis de proporcionalitat i suficiència. En la seua preparació, el contribuent podrà utilitzar aquella documentació rellevant de què dispose per a unes altres finalitats.

Esta documentació haurà d'estar a disposició de l'Administració tributària a partir de la finalització del termini voluntari de la declaració de l'impost sobre societats.

  1. Documentació específica relativa a les operacions vinculades del grup
  2. Documentació específica del contribuent
  3. Operacions excloses de l'obligació de documentació específica