Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Operacions excloses de l'obligació de documentació específica

Segons el disposat a l'article 13.3 del RIS, no serà aplicable la documentació específica, tant la relativa al grup com l'específica del contribuent, a les següents operacions:

  1. A les operacions realitzades entre entitats que s'integren a un mateix grup de consolidació fiscal, sense perjudici del previst a l'article 65.2 de la LIS.

  2. A les operacions realitzades amb els seus membres o amb altres entitats integrants del mateix grup de consolidació fiscal per les agrupacions d'interés econòmic i unions temporals d'empreses.No obstant això, sí que hauran de presentar esta declaració en el cas d'unions temporals d'empreses, o fórmules de col·laboració anàlogues a les unions temporals, que s'acullen al règim establit a l'article 22 del LIS.

  3. A les operacions realitzades en l'àmbit d'ofertes públiques de venda o d'ofertes públiques d'adquisició de valors.

  4. A les operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que l'import de la contraprestació del conjunt d'operacions no supere els 250.000 euros, d'acord amb el valor de mercat.