Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Operacions excloses de l'obligació de documentació específica

Segons el que disposa l'article 13.3 del RIS, no serà aplicable la documentació específica, tant la relativa al grup com l'específica del contribuent, a les següents operacions:

  1. A les operacions realitzades entre entitats que s'integren en un mateix grup de consolidació fiscal, sense perjudici del que preveu l'article 65.2 de la LIS.

  2. A les operacions realitzades amb els seus membres o amb unes altres entitats integrants del mateix grup de consolidació fiscal per les agrupacions d'interés econòmic i unions temporals d'empreses. No obstant això, sí que hauran de presentar esta declaració en el cas d'unions temporals d'empreses, o fórmules de col·laboració anàlogues a les unions temporals, que s'acullen al règim establit en l'article 22 de la LIS.

  3. A les operacions realitzades en l'àmbit d'ofertes públiques de venda o d'ofertes públiques d'adquisició de valors.

  4. A les operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que l'import de la contraprestació del conjunt d'operacions no supere els 250.000 euros, d'acord amb el valor de mercat.