Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Documentació específica del contribuent

Tant les persones o entitats vinculades com els establiments permanents d'entitats no residents en territori espanyol, hauran de mantindre a disposició de l'Administració tributària, d'acord amb la seua xifra de negocis, determinada documentació específica del contribuent:

 1. Persones o entitats vinculades l'import net de la xifra de negocis del qual, definit en els termes establits a l'article 101 de la LIS, siga igual o superior a 45 milions d'euros.

  Segons establix l'article 16.1 del RIS, hauran de disposar de la següent documentació específica:

  1. Informació del contribuent.
  2. Informació de les operacions vinculades.
  3. Informació economicofinancera del contribuent.
 2. Persones o entitats vinculades l'import net de la xifra de negocis, definit en els termes establits a l'article 101 del LIS, de les quals siga inferior a 45 milions d'euros.

  Segons establix l'article 16.4 del RIS, la documentació específica de la que han de disposar tindrà el següent contingut simplificat:

  1. Descripció de la naturalesa, característiques i import de les operacions vinculades.

  2. Nom i cognoms o raó social o denominació completa, domicili fiscal i nombre d'identificació fiscal del contribuent i de les persones o entitats vinculades amb les quals es realitze l'operació.

  3. Identificació del mètode de valoració utilitzat.

  4. Comparables obtinguts i valor o intervals de valors derivats del mètode de valoració utilitzat.

  Segons el disposat a l'article 16.5 del RIS, el contingut simplificat de la documentació específica esmentat anteriorment no resultarà d'aplicació a les següents operacions:

  1. Les realitzades per contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en el desenvolupament d'una activitat econòmica, a la que resulte d'aplicació el mètode d'estimació objectiva amb entitats en les quals aquells o els seus cònjuges, ascendents o descendents, de forma individual o conjuntament entre tots ells, tinguen un percentatge igual o superior al 25 per cent del capital social o dels fons propis.

  2. Les operacions de transmissió de negocis.

  3. Les operacions de transmissió de valors o participacions representatius de la participació en els fons propis de qualsevol tipus d'entitats no admeses a negociació en algun dels mercats regulats de valors, o que estiguen admesos a negociació en mercats regulats situats en països o territoris qualificats com a jurisdiccions no cooperatives.

  4. Les operacions de transmissió d'immobles.

  5. Les operacions sobre actius intangibles.

  En el supòsit de les entitats que reunisquen els requisits quant a la xifra de negocis de les empreses de reduïda dimensió de l'article 101 del LIS o persones físiques i no es tracte d'operacions realitzades amb persones o entitats residents en països o territoris considerats com jurisdiccions no cooperatives, les obligacions específiques de documentació no hauran d'incorporar l'anàlisi de comparabilitat a què es referix l'article 17 del RIS.

 3. Persones o entitats que reunisquen els requisits de les empreses de reduïda dimensió de l'article 101 del LIS.

  Segons establix l'últim paràgraf de l'article 16.4 del RIS respecte d'estes persones o entitats, esta documentació específica es podrà entendre complimentada a través del document normalitzat elaborat a l'efecte per Ordre del Ministre d'Hisenda.

  En relació amb esta documentació, estes persones o entitats no estan obligades a aportar la informació sobre els comparables a què es referix la lletra d) de l'article 16.4 del RIS, pel que la documentació específica que han de presentar, tindrà un contingut supersimplificado.

  Emplenament del model 200

  En virtut del disposat a l'esmentat article 16.4 del RIS, estes persones o entitats podran complir l'obligació de presentar l'esmentada documentació específica, presentant el document normalitzat aprovat a l'efecte per la disposició final única de l'Ordre HAP/871/2016, de 6 de juny, i que figura com a Annex V de la mateixa.

  Este document normalitzat es presentarà per via electrònica prèviament a la presentació de la declaració de l'Impost, a través del formulari de documentació específica d'operacions amb persones o entitats vinculades, disponible a la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (adreça electrònica https://sede.agenciatributaria.gob.es), a través de l'opció «Inici/Impost sobre Societats/Todas les gestions».

  En el cas que l'entitat presente este formulari, haurà de consignar en l'apartat «Presentació de documentació prèvia a la seu electrònica» de la pàgina 21 del model 200, el Número de Referència de Societats (NRS) corresponent a la documentació presentada.