Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Documentació específica del contribuent

Tant les persones o entitats vinculades com els establiments permanents d'entitats no residents en territori espanyol, hauran de mantindre a disposició de l'Administració tributària, d'acord amb el seu volum de negoci, determinada documentació específica del contribuent:

 1. Persones o entitats vinculades import net del qual del volum de negoci, definit en els termes establits en l'article 101 de la LIS, siga igual o superior a 45 milions d'euros.

  Segons establix l'article 16.1 del RIS, hauran de disposar de la següent documentació específica:

  1. Informació del contribuent.
  2. Informació de les operacions vinculades.
  3. Informació economicofinancera del contribuent.
 2. Persones o entitats vinculades import net del qual del volum de negoci, definit en els termes establits en l'article 101 de la LIS, siga inferior a 45 milions d'euros.

  Segons establix l'article 16.4 del RIS, la documentació específica de la que han de disposar tindrà el següent contingut simplificat:

  1. Descripció de la naturalesa, característiques i import de les operacions vinculades.

  2. Nom i cognoms o raó social o denominació completa, domicili fiscal i número d'identificació fiscal del contribuent i de les persones o entitats vinculades amb les que es realitze l'operació.

  3. Identificació del mètode de valoració utilitzat.

  4. Comparables obtinguts i valor o intervals de valors derivats del mètode de valoració utilitzat.

  Segons el que disposa l'article 16.5 del RIS, el contingut simplificat de la documentació específica esmentat anteriorment no resultarà d'aplicació a les següents operacions:

  1. Les realitzades per contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en el desenvolupament d'una activitat econòmica, a què resulte d'aplicació el mètode d'estimació objectiva amb entitats en les que aquells o els seus cònjuges, ascendents o descendents, de forma individual o conjuntament entre tots ells, tinguen un percentatge igual o superior al 25 per cent del capital social o dels fons propis.

  2. Les operacions de transmissió de negocis.

  3. Les operacions de transmissió de valors o participacions representatius de la participació en els fons propis de qualsevol mena d'entitats no admeses a negociació en algun dels mercats regulats de valors, o que estiguen admesos a negociació en mercats regulats situats en països o territoris qualificats de jurisdiccions no cooperatives.

  4. Les operacions de transmissió d'immobles.

  5. Les operacions sobre actius intangibles.

  En el supòsit de les entitats que reunisquen els requisits quant al volum de negoci de les petites empreses de l'article 101 de la LIS o persones físiques i no es tracti d'operacions realitzades amb persones o entitats residents en països o territoris considerats com jurisdiccions no cooperatives, les obligacions específiques de documentació no hauran d'incorporar l'anàlisi de comparabilitat a què es referix l'article 17 del RIS.

 3. Persones o entitats que reunisquen els requisits de les petites empreses de l'article 101 de la LIS.

  Segons establix l'últim paràgraf de l'article 16.4 del RIS respecte d'estes persones o entitats, esta documentació específica es podrà entendre complimentada a través del document normalitzat elaborat a este efecte per Ordre del Ministre d'Hisenda.

  En relació amb  esta documentació, estes persones o entitats no estan obligades a aportar la informació sobre els comparables a què es referix la lletra d) de l'article 16.4 del RIS, pel que la documentació específica que han de presentar, tindrà un contingut supersimplificat.

  Emplenament del model 200

  En virtut del que disposa el citat article 16.4 del RIS, estes persones o entitats podran complir amb l'obligació de presentar la citada documentació específica, presentant el document normalitzat aprovat a este efecte per la disposició final única de l'Ordre HAP/871/2016, de 6 de juny, i que figura com Annex V de la mateixa.

  Este document normalitzat es presentarà per via electrònica prèviament a la presentació de la declaració de l'Impost, a través del formulari de documentació específica d'operacions amb persones o entitats vinculades, disponible en la Sede electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (adreça electrònica https://sede.agenciatributaria.gob.es ), a través de l'opció «Inici/impost sobre societats/Totes les gestions».

  En cas que l'entitat esta este formulari, haurà de consignar en l'apartat «Presentació de documentació prèvia a la seu electrònica» de la pàgina 21 del model 200, el Número de Referència de Societats (NRS) corresponent a la documentació presentada.