Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Àmbit d'aplicació

Este règim tributari especial està regulat en el Capítol II del Títol VII de la LIS, i s'aplica a les següents entitats:

  • Agrupacions d'Interés Econòmic espanyoles (AIE), que complisquen els requisits establits en la Llei 12/1991, de 29 d'abril, d'Agrupacions d'Interés Econòmic, i que no es troben en el supòsit recollit a l'article 43.5 del LIS.Este article establix que no s'aplicarà el règim fiscal especial en els períodes impositius en què les agrupacions realitzen activitats diferents de les adequades al seu objecte o posseïsquen, directament o indirectament, participacions en societats que siguen socis seus, o dirigisquen o controlen, directament o indirectament, les activitats dels seus socis o de tercers.

  • Agrupacions Europees d'Interés Econòmic, que complisquen els requisits recollits al Reglament (CEE) núm. 2137/1985 del Consell, de 25 de juliol de 1985, i que no es troben en el supòsit recollit a l'article 44.2 del LIS.Este article establix que no s'aplicarà el règim fiscal especial en aquells períodes impositius en què les agrupacions realitzen activitats diferents a les pròpies del seu objecte o les prohibides a l'article 3.2 del Reglament (CEE) núm. 2137/1985, de 25 de juliol.

  • Unions Temporals d'Empreses (UTE), que complisquen els requisits establits als articles 7é i 8é de la Llei 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d'agrupacions i unions temporals d'empreses i de societats de desenvolupament industrial regional, estiguen inscrites en el registre especial del Ministeri d'Hisenda (actualment, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública), i que no es troben en el supòsit recollit a l'article 45.3 del LIS.Este article establix que no s'aplicarà el règim fiscal especial en aquells períodes impositius en què estes entitats realitzen activitats diferents a aquelles en què ha de consistir el seu objecte social.

A tindre en compte:

Les entitats que no complisquen els requisits exigits per a tributar pel règim especial, tributaran íntegrament pel règim general de l'Impost sobre Societats, sense tindre en compte cap de les particularitats de l'esmentat règim especial.