Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Àmbit d'aplicació

Este règim tributari especial està regulat en el Capítol II del Títol VII de la LIS, i s'aplica a les següents entitats:

  • Agrupacions d'Interés Econòmic espanyoles (AIE), que complisquen els requisits establits en la Llei 12/1991, de 29 d'abril, d'Agrupacions d'Interés Econòmic, i que no es troben en el supòsit recollit en l'article 43.5 de la LIS. Este article establix que no s'aplicarà el règim fiscal especial durant els períodes impositius en què les agrupacions realitzen activitats diferents de les adequades a seu objecte o posseïsquen, directament o indirectament, participacions en societats que siguen socis seus, o dirigisquen o controlen, directament o indirectament, les activitats dels seus socis o de tercers.

  • Agrupacions Europees d'Interés Econòmic, que complisquen els requisits recollits en el Reglament (CEE ) núm. 2137/1985 del Consell, de 25 de juliol de 1985, i que no es troben en el supòsit recollit en l'article 44.2 de la LIS. Este article establix que no s'aplicarà el règim fiscal especial durant aquells períodes impositius en què les agrupacions realitzen activitats diferents a les pròpies de seu objecte o les prohibides en l'article 3.2 del Reglament (CEE) núm. 2137/1985, de 25 de juliol.

  • Unions Temporals d'Empreses (UTE), que complisquen els requisits establits en els articles 7é i 8é de la Llei 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d'agrupacions i unions temporals d'empreses i de societats de desenvolupament industrial regional, estiguen inscrites en el registre especial del Ministeri d'Hisenda (actualment, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública), i que no es troben en el supòsit recollit en l'article 45.3 de la LIS. Este article establix que no s'aplicarà el règim fiscal especial durant aquells períodes impositius en què estes entitats realitzen activitats diferents a aquelles en què ha de consistir seu objecte social.

A tindre en compte:

Les entitats que no complisquen amb els requisits exigits per a tributar pel règim especial, tributaran íntegrament pel règim general de l'impost sobre societats, sense tindre en compte cap de les particularitats d'este règim especial.