Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Agrupacions europees d'interés econòmic

Regulació: Article 44 LIS

Les agrupacions europees d'interés econòmic que apliquen el règim tributari especial, hauran de tributar segons l'establit per a les agrupacions d'interés econòmic espanyoles a l'article 43 del LIS, tenint en compte les següents especialitats:

  • Amb independència del caràcter de residents o no dels seus socis, estan subjectes a les obligacions derivades de l'aplicació de la Llei del Impost sobre societats, a excepció del pagament del deute tributari.

  • Deuran imputar la totalitat de les bases imposables, positives o negatives, que hagen obtingut en el període impositiu, als seus socis, els qui l'hauran d'integrar a la base imposable del seu impost personal.En el cas que els socis siguen no residents en territori espanyol, l'esmentada integració només tindrà lloc quan l'activitat realitzada pels mateixos a través de l'agrupació determina l'existència d'un establiment permanent.

  • No hauran d'efectuar pagaments fraccionats ni tampoc no podran aplicar el procediment de devolució recollit a l'article 41 del LIS, en relació amb la deducció de retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats.