Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Agrupacions europees d'interés econòmic

Regulació: Article 44 LIS

Les agrupacions europees d'interés econòmic que apliquen el règim tributari especial, hauran de tributar segons l'establit per a les agrupacions d'interés econòmic espanyoles en l'article 43 de la LIS, tenint en compte les següents especialitats:

  • Independentment del caràcter de residents o no dels seus socis, estan subjectes a les obligacions derivades de l'aplicació de la Llei de l'impost sobre Societats, a excepció del pagament del deute tributari.

  • Hauran d'imputar la totalitat de les bases imposables, positives o negatives, que hagen obtingut durant el període impositiu, als seus socis, els qui hauran d'integrar-la en la base imposable del seu impost personal. En cas que els socis siguen no residents en territori espanyol, esta integració només tindrà lloc quan l'activitat realitzada pels mateixos a través de l'agrupació determina l'existència d'un establiment permanent.

  • No hauran d'efectuar pagaments fraccionats ni tampoc podran aplicar el procediment de devolució recollit en l'article 41 de la LIS, en relació amb la deducció de retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats.