Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Agrupacions d'interés econòmic espanyoles i Unions temporals d'empreses

Regulació: Articles 43 i 45 LIS

Les agrupacions d'interés econòmic espanyoles i les unions temporals d'empreses que apliquen este règim fiscal especial, tributaran d'acord amb les normes generals de l'impost sobre societats amb les especialitats establides en l'article 43 de la LIS, encara que les unions temporals d'empresa no aplicaran la regla de valoració establida en el segon paràgraf de l'article 43.4 d'esta Llei.

Estes entitats quan tributen per este règim especial, han de distingir entre el caràcter de residents i el de no residents en territori espanyol dels seus socis durant l'últim dia del període impositiu objecte de declaració, amb els següents efectes impositius:

 1. Socis residents en territori espanyol o no residents en este territori, però amb establiment permanent en el mateix.

  • Les agrupacions d'interés econòmic espanyoles i les unions temporals d'empreses estan subjectes a les obligacions tributàries derivades de l'aplicació de la Llei de l'impost sobre Societats, a excepció del pagament del deute tributari per la part de la base imposable imputable als seus socis.

  • Estes entitats no efectuaran pagaments fraccionats sobre la part de la base imposable imputable als seus socis. En el cas que estes entitats apliquen la modalitat de pagaments fraccionats regulada en l'article 40.3 de la LIS, aquella part de base imposable imputable als seus socis, no integrarà la base de càlcul d'estos pagaments fraccionats.

  • En cap cas procedirà pel que fa a aquella part de base imposable imputable als seus socis la devolució de l'article 41 de la LIS relativa a la deducció de les retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats.

  • Les agrupacions d'interés econòmic i les unions temporals d'empreses hauran d'imputar als seus socis els següents conceptes:

   • Les despeses financeres netes que estes entitats no s'hagen deduït durant el període impositiu, d'acord amb el que estableix l'article 16 de la LIS. Les despeses financeres netes que s'imputen als seus socis no seran deduïbles per l'entitat.

   • La reserva de capitalització que, d'acord amb el que disposa l'article 25 de la LIS, no haja sigut aplicada per estes entitats durant el període impositiu. La reserva de capitalització que s'impute als seus socis no podrà ser aplicada per l'entitat, fora que el soci siga contribuent de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

   • Les bases imposables positives, minorades o incrementades, si escau, en la reserva d'anivellament a què es referix l'article 105 de la LIS, o negatives, obtingudes per estes entitats. Per tant, estes entitats no podran compensar les rendes positives que obtinguen amb les bases imposables negatives que imputen als seus socis.

   • Les bases de les deduccions i de les bonificacions en la quota a les que tinga dret l'entitat. Les bases de les deduccions i bonificacions s'integraran en la liquidació dels socis, minorant la quota segons corresponga per aplicació de les normes de l'impost sobre societats o de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

   • Les retencions i ingressos a compte corresponents a l'entitat.

  • La reserva d'anivellament de bases imposables de l'article 105 de la LIS s'addicionarà, si escau, a la base imposable de l'agrupació d'interés econòmic o de la unió temporal d'empreses.

 2. Socis no residents en territori espanyol i que no operen mitjançant establiment permanent en el mateix.

  • Les agrupacions d'interés econòmic i les unions temporals d'empreses tributaran per l'impost sobre societats per la part de la base imposable imputable als seus socis no residents.

  • A més, estes entitats hauran d'efectuar el corresponent pagament fraccionat respecte d'aquella part de base imposable imputable als seus socis no residents.

En el cas de participacions en unions temporals d'empreses, segons establix l'article 45.1 de la LIS, el valor d'adquisició es minorarà en l'import de les pèrdues socials que hagen sigut imputades als socis.

D'acord amb l'article 45.2 de la LIS, les empreses membres d'una unió temporal d'empreses que opere a l'estranger, així com les entitats que participen en obres, servicis o subministraments que realitzen o presten a l'estranger mitjançant fórmules de col·laboració anàlogues a les unions temporals, podran acollir-se per les rendes procedents de l'estranger a l'exempció prevista en l'article 22 de la LIS o a la deducció per doble imposició prevista en l'article 31 de la LIS, sempre que es complisquen els requisits allí establits.