Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Caràcters de la declaració (pàgina 1 del model 200)

En primer lloc, les entitats que apliquen el règim especial previst en el Capítol II del Títol VII «Agrupacions d'interés econòmic, espanyoles i europees, i d'unions temporals d'empreses »de la LIS, hauran de marcar una de les següents caselles de la pàgina 1 del model 200:

 • Casella 00013 Agrupació d'interés econòmic espanyola o Unió temporal d'Empreses

  Marcaran esta casella les agrupacions d'interés econòmic regulades per la Llei 12/1991, de 29 d'abril, d'Agrupacions d'Interés Econòmic, a les que se'ls aplica el règim especial establit per a estes agrupacions en l'article 43 de la LIS.

  També hauran de marcar esta casella les unions temporals d'empreses regulades en la Llei 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d'agrupacions i unions temporals d'empreses i de Societats de desenvolupament industrial regional, i inscrites en el registre especial del Ministeri d'Hisenda (actualment, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública), a les que se'ls aplica el règim especial de l'article 43 de la LIS, excepte en relació amb la regla de valoració establida en el segon paràgraf de l'apartat 4 del citat article.

 • Casella 00014 Agrupació europea d'interés econòmic

  Hauran de marcar esta casella les agrupacions europees d'interés econòmic regulades pel Reglament (CEE ) núm. 2137/1985 del Consell, de 25 de juliol de 1985, a les que se'ls aplica el règim especial establit en els articles 43 i 44 de la LIS.

 • Casella 00016 Opció article 46.2 LIS

  Marcaran esta casella els contribuents de l'impost sobre societats que siguen socis o membres d'una entitat sotmesa al règim tributari especial de les agrupacions d'interés econòmic, espanyoles o europees (AIE), o de les unions temporals d'empreses (UTE) regulat en el Capítol II del Títol VII de la LIS, per a indicar que opten perquè la imputació a la que es referix l'article 46.2 de la LIS, es realitze en la mateixa data de finalització del període impositiu de l'entitat participada sotmesa a este règim especial.

  Esta opció ha de realitzar-se en la primera declaració de l'Impost en què haja de ser efectiu i haurà de mantindre's durant tres anys.