Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Especialitats de caràcter informatiu (pàgina 24 del model 200)

Este quadre de la pàgina 24 del model 200 ha de ser complimentat, si més no i exclusivament, per les agrupacions d'interés econòmic i per les unions temporals d'empreses espanyoles residents en territori espanyol i no residents, però que operen amb establiment permanent en el mateix, així com per les agrupacions europees d'interés econòmic que apliquen el règim especial, de la forma que es detalla a continuació:

1. Percentatge d'imputació de bases imposables i altres conceptes liquidatoris

En la casella [00060] de la pàgina 24 del model 200, les agrupacions espanyoles d'interés econòmic i les unions temporals d'empreses declarants hauran de consignar el percentatge d'imputació de les bases imposables i altres conceptes liquidatoris que efectuen a les persones o entitats que ostenten els drets econòmics inherents a la qualitat de soci o d'empresa membre residents en territori espanyol o no residents que operen mitjançant establiment permanent en el mateix, el dia de la conclusió del període impositiu de les entitats declarants.

El percentatge d'imputació que ha de consignar-se es determinarà en funció de la proporció que resulte dels estatuts de les entitats declarants.

Quan el percentatge d'imputació no siga un nombre enter, s'expressarà amb quatre decimals.

A tindre en compte:

Les agrupacions europees d'interés econòmic no hauran de complimentar la casella [00060] de la pàgina 24 del model 200.

2. Model d'informació (article 46 del RIS)

D'acord amb el que disposa l'article 46 del RIS, les agrupacions d'interés econòmic, espanyoles i europees i les unions temporals d'empreses que apliquen el règim especial, hauran de complimentar en este model d'informació de la pàgina 24 del model 200, les següents dades en relació amb les persones o entitats que ostenten els drets inherents o la qualitat de soci o d'empresa membre l'últim dia del període impositiu:

 1. Resultat del compte de pèrdues i guanys

  En la casella [00500] l'entitat haurà de consignar el resultat del compte de pèrdues i guanys obtingut durant el període impositiu objecte de declaració.

  L'import a incloure en esta casella ha de ser el mateix que el consignat en la casella [00500] de la pàgina 12 del model 200.

 2. Despeses financeres netes no deduïts per l'entitat

  En la casella [01227] l'entitat haurà de consignar l'import de les despeses financeres nets que, d'acord amb l'article 16 de la LIS, no hagen sigut objecte de deducció per l'entitat durant el període impositiu.

 3. Reserva de capitalització no aplicada per l'entitat

  En la casella [01228] l'entitat haurà de consignar l'import de la reserva de capitalització que, d'acord amb el que disposa l'article 25 de la LIS, no haja sigut aplicada per esta entitat.

 4. Base imposable

  En la casella [00552] l'entitat haurà de consignar l'import de la base imposable del període impositiu objecte de declaració, determinada d'acord amb les normes de l'impost sobre societats.

  Este import ha de ser el mateix que l'inclòs en la casella [00552] de la pàgina 13 del model 200.

 5. Base imposable minorada o incrementada, si escau, en les quantitats derivades de l'aplicació de la reserva d'anivellament (entitats de reduïda dimensió)

  En la casella [01330] les entitats de reduïda dimensió hauran de consignar l'import de les bases imposables positives, minorades o incrementades, si escau, en la reserva d'anivellament a què es referix l'article 105 de la LIS, o el de les bases imposables negatives, obtingudes per l'entitat.

 6. Deducció per a evitar la doble imposició

  Tant si la base imposable recollida en la casella [00552] és positiva o negativa, l'entitat inclourà la informació relativa a les rendes obtingudes durant el període impositiu objecte de declaració que donen dret a la deducció per a evitar la doble imposició internacional.

  Per fer-ho, haurà de complimentar una línia per les rendes obtingudes per una mateixa entitat, distingint en la columna corresponent la base de càlcul de la deducció i el percentatge de participació en l'entitat de la que procedisquen les citades rendes.

  Si el percentatge de participació no és un nombre enter, s'expressarà amb dos decimals.

 7. Base de les bonificacions

  Tant si la base imposable recollida en la casella [00552] és positiva com negativa, l'entitat inclourà la base de les bonificacions en la quota a les que tinga dret durant el període impositiu objecte de declaració.

 8. Base de les deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats

  Tant si la base imposable recollida en la casella [00552] és positiva o negativa, l'entitat inclourà la base d'estes deduccions en la quota regulades en el Capítol IV del Títol VI de la LIS, diferenciant entre:

  1. Base total (excepte base de deducció per inversions en elements de l'immobilitzat material nous)

   L'entitat inclourà en este apartat la base total de les deduccions regulades en el Capítol IV del Títol VI de la LIS, exceptuant l'import de la base de deducció per inversions en elements de l'immobilitzat nous.

  2. Base de deducció per inversions en elements de l'immobilitzat material nous

   L'entitat inclourà en este apartat la base de la deducció per inversions en elements de l'immobilitzat nous.

 9. Retencions i ingressos a compte

  Tant si la base imposable recollida en la casella [00552] és positiva o negativa, l'entitat inclourà en la casella [00062] l'import de les retencions i ingressos a compte que li hagen sigut practicats en aquell mateix període impositiu objecte de declaració, així com els pagaments a compte efectuats per la pròpia entitat en les transmissions o reemborsaments d'accions i participacions d'Institucions d'Inversió Col·lectiva.

  A tindre en compte:

  La informació sobre les dades a incloure en els apartats 6 a 9 anteriors, ha de fer referència a l'import total de les quantitats a imputar per l'entitat declarant a les persones o entitats que ostenten els drets inherents o la qualitat de soci o d'empresa membre que siguen residents en territori espanyol o no residents amb establiment permanent en el mateix.

 10. Dividends i participacions en beneficis distribuïts amb càrrec a reserves

  Quan durant el període impositiu objecte de declaració haja hagut repartiment de dividends i participacions en beneficis de l'entitat amb càrrec a reserves, la informació a complimentar en este apartat es realitzarà distingint els que provinguen:

  1. D'exercicis en els que l'entitat declarant no haja tributat en el règim especial

  2. D'exercicis en els que haja tributat en el règim especial.

 11. Relació de socis existents a la data de tancament del període impositiu, que hagen de suportar les imputacions, en ordre decreixent de grau de participació, amb les seues dades identificatives i grau de participació en esta data.

  En este apartat l'entitat declarant ha de relacionar en el quadre disponible a este efecte, a les persones o entitats que ostenten els drets econòmics inherents a la qualitat de soci o d'empresa membre el dia de la conclusió del període impositiu d'aquella, i que, per tant, hagen de suportar les imputacions, tenint en compte que:

  • En el cas que l'entitat declarant siga una agrupació d'interés econòmic espanyola, haurà de relacionar als socis residents en territori espanyol.

  • En el cas que l'entitat declarant siga una unió temporal d'empreses, haurà de relacionar a les empreses membres residents en territori espanyol.

  • En el cas que l'entitat declarant siga una agrupació europea d'interés econòmic, haurà de relacionar tant als socis residents en territori espanyol com als no residents en este territori.

  L'entitat declarant haurà de complimentar este quadre de la següent manera:

  • En la columna «NIF» s'ha de consignar el número d'identificació fiscal de la persona o entitat relacionada. En cas que esta siga no resident en territori espanyol i no tinga assignat NIF a Espanya, s'haurà de consignar l'equivalent al NIF del país de residència precedit per les dues lletres del codi ISO d'este país (la relació de països i territoris i codi ISO figura al final del Capítol 3 d'este Manual).

  • En la columna «RPTE.» es marcarà una «X» per a assenyalar que el NIF consignat en l'espai anterior correspon al representant legal del relacionat, quan este siga una persona física menor d'edat que falta de NIF propi.

  • En la columna «FL/J Una altra» es consignarà «FL» si es tracta d'una persona física, «J» si es tracta d'una persona jurídica i «O», quan no estiga inclosa en les caselles «FL» o «J», és a dir, en tots els supòsits en el que el NIF comence per les lletres E, H, U, V, N i W.

  • En la columna «R/X», que serà complimentada exclusivament per l'entitat declarant que siga una agrupació europea d'interés econòmic, es consignarà «R» si el soci és resident en territori espanyol i «X» si es tracta d'un soci no resident en territori espanyol.

  • En la columna «Cognoms i nom/Raó social» s'han de consignar els cognoms i nom o raó social de la persona o entitat relacionada.

  • En la columna «Codi província/país», tractant-se de socis no residents en territori espanyol, l'agrupació europea d'interés econòmic consignarà el codi de dos lletres que corresponga al país de residència d'aquells segons la relació de països i territoris que figura al final del Capítol 3 d'este Manual Pràctic. A la resta de supòsits, es consignarà el codi de dos lletres segons la relació que s'inclou en l'apartat «Notes comuns als apartats de la pàgina 2» d'este capítol.

  • En la columna «Base imposable imputada», l'entitat declarant consignarà de la base imposable positiva, minorada o incrementada, si escau, en la reserva d'anivellament a què es referix l'article 105 de la LIS, o negativa, la part objecte d'imputació a cada relacionat, d'acord amb el percentatge de participació consignat en la columna «% Partic.».

  • En la columna «% Partic.», l'entitat consignarà el percentatge que corresponga a cada persona o entitat que ostente els drets econòmics inherents a la qualitat de soci o d'empresa membre el dia de la conclusió del període impositiu de l'entitat sotmesa a present règim, en la proporció que resulte dels estatuts de l'entitat.

   Si el percentatge de participació no és un nombre enter, s'expressarà amb quatre decimals.