Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Especialitats en la liquidació de l'Impost sobre Societats (pàgines 13 i 23 del model 200)

1.Ajustaments derivats de l'aplicació del règim especial (pàgina 13 del model 200)

Caselles [00379] i [00380] «Valoració de béns i drets.Règim especial operacions reestructuració (Capítol VII del Títol VII LIS

Les entitats que hagen optat per l'aplicació del règim especial regulat al Capítol VII del Títol VII del LIS, n'hauran de consignar en estes caselles de la pàgina 13 del model 200, les correccions al resultat comptable que, d'acord amb el disposat en l'esmentada normativa, sorgisquen en la realització de les esmentades operacions.

Recorde:

S'entendrà que les operacions regulades al Capítol VII del Títol VII del LIS, apliquen el règim establit en el mateix, tret que expressament s'indique el contrari a través de la comunicació regulada en el paràgraf segon de l'article 89.1 del LIS.

2.Dades de caràcter informatiu (pàgina 23 del model 200)

Les entitats que apliquen este règim especial i que, per tant, hagen marcat prèviament la casella [00035] de la pàgina 1 del model 200, hauran de consignar en l'apartat «Operacions de fusió, escissió, canvi de valors, transmissió d'actius i passius (Llei 8/2012) i reestructuració (règim especial)» de la pàgina 23 de l'esmentat model, les següents dades:

 1. A les caselles relatives al «Tipus d'operació a què es referix l'opció» se n'haurà de reflectir quin és la naturalesa de l'operació societària respecte de la qual s'ha efectuat l'opció.

  Per a això es farà constar la lletra que corresponga, d'entre les següents:

  • Fusió:A
  • Escissió:B
  • Canvi de valors:C
  • Transmissió d'actius i passius:D
  • Reestructuració:E
  • Canvi de domicili:F
 2. A les caselles corresponents a la «Entitat transmitent» es farà constar, si el té, el nombre d'identificació fiscal (NIF) i la denominació social de l'entitat que ha transmés el seu patrimoni social amb motiu de la fusió o escissió a què s'aplica el règim especial, d'acord amb el disposat als articles 76 i 77 del LIS.

  Si es tracta d'una operació de canvi de valors, es consignarà el NIF i la denominació social del soci de l'entitat participada els valors de la qual es bescanvien, d'acord amb el disposat als articles 76 i 80 del LIS.

  En el cas de les transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit regulades en la disposició addicional huitena del LIS, es consignarà el NIF i la denominació social de l'entitat de crèdit que haja realitzat la transmissió.

 3. A les caselles corresponents a la «Entitat adquirent» es farà constar, si el posseïx, el NIF i la denominació social de l'entitat, nova o ja existent, que ha adquirit el corresponent patrimoni social amb motiu de la fusió o escissió a què s'aplica el règim especial, d'acord amb el disposat als articles 76 i 77 del LIS.

  Si es tracta d'una operació de canvi de valors, es consignarà el NIF i la denominació social de l'entitat que adquirix una participació en el capital social d'una altra que li permeta obtindre la majoria dels drets de vot en ella, d'acord amb el disposat als articles 76 i 80 del LIS.

  En el cas de les transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit regulades en la disposició addicional huitena del LIS, es consignarà el NIF i la denominació social de l'entitat de crèdit que haja adquirit el negoci o els actius o passius.

 4. A la casella corresponent a la «Data de la inscripció dels acords socials en Registre Mercantil, es farà constar la data en què es van inscriure al Registre Mercantil els acords socials que van aprovar la realització de les operacions de fusió, escissió o canvi de valors a què se'ls aplica el règim especial.

 5. A la casella corresponent a la «Data de comunicació de l'operació», es farà constar la data en què es comunica a l'Administració tributària en els termes establits a l'article 89 del LIS, la realització de les operacions de fusió, escissió o canvi de valors a què se'ls aplica el règim especial.

 6. A les caselles corresponents a «Valor de les accions entregades» i «Valor de les accions rebudes» es farà constar, respectivament, el valor de les accions o altres valors entregats i de les accions o altres valors rebuts amb motiu de l'operació subjecta al règim especial, determinant ambdós conforme a les normes del LIS.

 7. A les caselles corresponents a «Import de les rendes no integrades a la base imposable del declarant» es farà constar l'import de les rendes generades per al declarant en l'operació de fusió, escissió o canvi de valors que no s'integren a la seua base imposable per haver-se acollit al règim especial.

En el supòsit d'haver que declarar diverses operacions, es complimentaran els blocs necessaris d'esta pàgina, així com, en el seu cas, les còpies necessàries d'esta pàgina.