Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Especialitats en la liquidació de l'impost sobre societats (pàgines 13 i 23 del model 200)

1. Ajustaments derivats de l'aplicació del règim especial (pàgina 13 del model 200)

Casillas [00379] i [00380] «Valoració de béns i drets. Règim especial operacions reestructuració (Capítol VII del Títol VII LIS

Les entitats que hagen optat per l'aplicació del règim especial regulat en el Capítol VII del Títol VII de la LIS, hauran de consignar en estes caselles de la pàgina 13 del model 200, les correccions al resultat comptable que, d'acord amb el que disposa la citada normativa, sorgisquen en la realització de les esmentades operacions.

Recorde:

S'entendrà que les operacions regulades en el Capítol VII del Títol VII de la LIS, apliquen el règim establit en el mateix, fora que expressament s'indique el contrari a través de la comunicació regulada en el paràgraf segon de l'article 89.1 de la LIS.

2. Dades de caràcter informatiu (pàgina 23 del model 200)

Les entitats que apliquen este règim especial i que, per tant, hagen marcat prèviament la casella [00035] de la pàgina 1 del model 200, hauran de consignar en l'apartat «Operacions de fusió, escissió, canvi de valors, transmissió d'actius i passius (Llei 8/2012) i reestructuració (règim especial)» de la pàgina 23 d'este model, les següents dades:

 1. En les caselles relatives al «Tipus d'operació a què es referix l'opció »haurà de reflectir-se quin és la naturalesa de l'operació societària respecte de la que s'ha efectuat l'opció.

  Per això es farà constar la lletra que corresponga, d'entre les següents:

  • Fusión: A
  • Escissió: B
  • Canvi de valors: C
  • Transmissió d'actius i passius: D
  • Reestructuració: E
  • Canvi de domicili: FL
 2. En les caselles corresponents a l'«Entitat transmitent» es farà constar, si el posseïx, el número d'identificació fiscal (NIF) i la denominació social de l'entitat que ha transmés el seu patrimoni social amb motiu de la fusió o escissió a la que s'aplica el règim especial, d'acord amb el que disposen els articles 76 i 77 de la LIS.

  Si es tracta d'una operació de canvi de valors, es consignarà el NIF i la denominació social del soci de l'entitat participada valors dels quals es bescanvien, d'acord amb el que disposen els articles 76 i 80 de la LIS.

  En el cas de les transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit regulades en la disposició addicional vuitena de la LIS, es consignarà el NIF i la denominació social de l'entitat de crèdit que haja realitzat la transmissió.

 3. En les caselles corresponents a l'«Entitat adquirent» es farà constar, si el posseïx, el NIF i la denominació social de l'entitat, nova o ja existent, que ha adquirit el corresponent patrimoni social amb motiu de la fusió o escissió a la que s'aplica el règim especial, d'acord amb el que disposen els articles 76 i 77 de la LIS.

  Si es tracta d'una operació de canvi de valors, es consignarà el NIF i la denominació social de l'entitat que adquirix una participació en el capital social d'una altra que li permeta obtindre la majoria dels drets de vote en ella, d'acord amb el que disposen els articles 76 i 80 de la LIS.

  En el cas de les transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit regulades en la disposició addicional vuitena de la LIS, es consignarà el NIF i la denominació social de l'entitat de crèdit que haja adquirit el negoci o els actius o passius.

 4. En la casella corresponent a la «Data de la inscripció dels acords socials en Registre Mercantil », es farà constar la data en què es van inscriure en el Registre Mercantil els acords socials que van aprovar la realització de les operacions de fusió, escissió o canvi de valors als que se'ls aplica el règim especial.

 5. En la casella corresponent a la «Data de comunicació de l'operació», es farà constar la data en què es comunica a l'Administració tributària en els termes establits en l'article 89 de la LIS, la realització de les operacions de fusió, escissió o canvi de valors als que se'ls aplica el règim especial.

 6. En les caselles corresponents a «Valor de les accions lliurades» i «Valor de les accions rebudes» es farà constar, respectivament, el valor de les accions o altres valors lliurats i de les accions o altres valors rebuts amb motiu de l'operació subjecta al règim especial, determinant ambdós conforme a les normes de la LIS.

 7. En les caselles corresponents a «Import de les rendes no integrades en la base imposable del declarant» es farà constar l'import de les rendes generades per al declarant en l'operació de fusió, escissió o canvi de valors que no s'integren en seu base imposable per haver-se acollit al règim especial.

En el supòsit d'haver de declarar diverses operacions, es complimentaran els blocs necessaris d'esta pàgina, així com, si escau, les còpies necessàries d'esta pàgina.